Către Președintele Director General, Georgică Severin

Către Consiliul de Administrație al SRR

Subscrisa, Sindicatul Salariaților din Radio România, formațiune legal constituită la nivelul Societății Române de Radiodifuziune (SRR), prin prezenta vă solicităm ca, la aprobarea bugetului SRR pe anul 2021, să aveți în vedere sumele necesare și prevăzute în Contractul colectiv de muncă (CCM) pentru salariații Societății Române de Radiodifuziune.

Contractul colectiv de muncă al SRR, înregistrat la ITMB sub nr. 391/06.11.2018, la data prezentei este în vigoare, fiindu-i incidente dispozițiile art. 20 alin (1) din Legea 55/2020.

Pe lângă drepturile salariale primite în baza contractului individual de muncă, salariații au dreptul la adaosuri salariale, care sunt negociate și prevăzute în CCM.

Vă supunem atenției să aveți în vedere că Președintele Director General, Georgică Severin,

  • a emis deja decizii/ordine de numire/prelungire în funcții de conducere a unor salariați pentru anul 2021, acestea nefiind nici oportune, nici necesare, în condițiile existenței unui număr supradimensionat de funcții de conducere.

  • au fost numiți în funcții de conducere în cadrul unor compartimente anumiți salariați care îndeplinesc deja funcții de conducere la alte compartimente, deci au două funcții de conducere cu salarii aferente. Pe de altă parte, nu se înregistrează rezultate la compartimentele respective, funcțiile fiind sinecuri.

  • au fost efectuate angajări pe perioadă determinată în 2020-2021, în cadrul mai multor compartimente ale SRR, în același mod, nejustificat, majoritatea angajărilor fiind făcute în domenii care nu privesc direct activitatea de bază a SRR, așa cum este definită de legea de funcționare.

  • au fost și sunt acordate prime pentru realizarea unor activități care revin salariaților prin fișa postului, fără criterii de evaluare concrete și transparente.

  • a fost și este acordat spor de 30% la salariu pentru îndeplinirea unor atribuții suplimentare de către diferiți salariați, dar, la o analiză atentă, veți constata că mulți dintre ei nu au pregătirea și experiența necesară pentru îndeplinirea acestora, iar o parte dintre aceste activități nici nu sunt realizate în realitate.

Aceste acțiuni ale PDG Georgică Severin conduc la cheltuieli nejustificate la capitolul Salarii, în condițiile în care tot el își exprimă îngrijorarea privind bugetul și previzionează măsuri care vor afecta financiar personalul de execuție. Cheltuielile cu personalul cresc în mod nejustificat prin alimentarea cu bani a unor funcții de conducere inutile și care creează dezechilibre bugetare ce pot conduce la posibilitatea încălcării drepturilor salariaților SRR, prin neacordarea drepturilor în conformitate cu prevederile CCM. Mai mult, prin managementul administrativ și economic defectuos, sunt defavorizați salariații SRR care muncesc performant, în detrimentul celor obedienți, fără rezultate cuantificabile, dar care prin susținerea conducerii SRR obțin venituri nejustificate.

Stimați membri ai Consiliului de Administrație, având în vedere că S.R.R., în calitate de entitate publică, are obligația asigurării sistemului de control intern/managerial în concordanță cu obiectivele societății și cu reglementările legale, în vederea administrării fondurilor în mod economic, eficient și eficace, responsabilități ce intră în obligațiile conducătorului entității publice și ținând cont de faptul că, potrivit art.5 alin.(1) din O.G. nr.119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, ”persoanele care gestionează fonduri publice sau patrimoniu public au obligația să realizeze o bună gestiune financiară prin asigurarea legalității, regularității, economicității, eficacității și eficienței în utilizarea fondurilor publice și în administrarea patrimoniului public”,

vă rugăm, în analiza pe care o veți face în vederea aprobării bugetului SRR, să revizuiți necesitatea cheltuielilor menționate mai sus și să nu afectați prin decizia dumneavoastră drepturile salariale prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă. Aducem în atenția dumneavoastră și contextul actual, în care se pune accent pe gestionarea cu maximă rigurozitate a fondurilor publice.

Cu mulțumiri,

Biroul Operativ,

SSRR

15.03.2021