În atenţia membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune

În atenția domnului Președinte – Director General al Societăţii Române de Radiodifuziune

Sindicatul Salariaților din Radio Romania, organizație sindicală înființată la nivelul Societății Române de Radiodifiziune, având în vedere următoarele aspecte:

– dispozițiile imperative ale art. 11 din Codul Muncii „Clauzele contractului individual de muncă nu pot conține prevederi contrare sau drepturi sub nivelul minim stabilit prin acte normative ori prin contracte colective de muncă.”

– Actualul Contract Colectiv de Muncă la nivel de unitate este în vigoare din data de 16.12.2018

– obligația încheierii în scris a contractului individual de muncă, inclusiv a actelor adiționale, revine angajatorului

– informarea prevăzută de Codul Muncii în cadrul art. 17 alin. (3) este obligatorie, iar elementele din cadrul acesteia trebuie să se regăsească în cadrul contractului individual de muncă

(2) Obligatia de informare a persoanei selectate in vederea angajării sau a salariatului se consideră indeplinită de către angajator la momentul semnării contractului individual de muncă sau a actului adițional, după caz.
(3) Persoana selectată in vederea angajării ori salariatul, după caz, va fi informată cu privire la cel puțin următoarele elemente:
a)identitatea părților;
b) locul de muncă sau, în lipsa unui loc de muncă fix, posibilitatea ca salariatul să muncească în diverse locuri;
c) sediul sau, după caz, domiciliul angajatorului;
d) funcția/ocupația conform specificației Clasificării ocupațiilor din România sau altor acte normative, precum și fisa postului, cu specificarea atribuțiilor postului;
e) criteriile de evaluare a activității profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului;
f) riscurile specifice postului;
g) data de la care contractul urmează să iși producă efectele;
h) in cazul unui contract de muncă pe durată determinată sau al unui contract de muncă temporară, durata acestora;
i) durata concediului de odihnă la care salariatul are dreptul;
j) condițiile de acordare a preavizului de către partile contractante și durata acestuia;
k) salariul de bază, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum și periodicitatea plății salariului la care salariatul are dreptul;
l) durata normală a muncii, exprimată ăn ore/zi și ore/săptămână;
m) indicarea contractului colectiv de muncă ce reglementeaza condițiile de muncă ale salariatului;
n) durata perioadei de probă.
(4) Elementele din informarea prevazută la alin. (3) trebuie să se regăsească și in conținutul contractului individual de muncă.

– salariul cuprinde: salariul de bază, indemnizațiile, sporurile, precum și alte adaosuri

Vă solicităm ca în cel mai scurt timp să actualizați contractele individuale ale salariaților SRR, astfel încât acestea să nu conțină clauze sub nivelul minim stabilit prin Contractul Colectiv de Muncă. De asemenea, vă solicităm să actualizați, unde este cazul, contractele individuale de muncă ale angajaților care beneficiază, potrivit Codului Muncii (art. 22) și HG 751/2018, de drepturi stipulate pentru persoanele cu dizabilități.

Cu stimă,

Președinte SSRR

Nicoleta Viorica Balaci

09.12.2020