Caută
Close this search box.

Revenire la solicitare transparentizare activitate Comisia Paritară și răspunsuri pentru art 213 CCM

Către Bogdan Negulescu, co-președinte al Comisiei Paritare

Către FRJ Mediasind

Către reprezentanții salariaților în Comisia Paritară

Către Eduard Nicolau, director al Direcției Resurse Umane

Spre informare Consiliului de Administrație al SRR, Comitetului Director al SRR

Revenire la solicitarea în interesul salariaților, referitor la aplicarea articolului 213 din Contractul Colectiv de Muncă,

Subscrisa, Sindicatul Salariaților din Radio România, formațiune legal constituită la nivel de unitate – SRR – recunoscută prin sentința judecătorească nr.3396/08.05.2018, prin prezenta revenim la solicitarea ca articolul 213 să se aplice tuturor salariaților SRR și la aceea de transparentizare a activității Comisiei Paritare.

Apreciem celeritatea cu care s-a înființat adresa de email a Comisiei Paritare și ne exprimăm speranța că dialogul cu sindicatul nostru se va desfășura constructiv, în interesul salariaților.

De aceea, la rugămintea scrisă a co-președintelui Comisiei Paritare, Bogdan Negulescu, vă aducem în atenție temeiul legal pentru care considerăm că neaplicarea articolului 213 TUTUROR SALARIAȚILOR constituie discriminare și vă solicităm îndreptarea cu celeritate a excluderii de la drepturile din CCM a unor salariați:

Contractul Colectiv de Muncă la nivel SRR, în vigoare din 07.06.2022

Art.2. (1) Dispozițiile prezentului Contract Colectiv de Muncă constituie legea părților sub condiția respectării prevederilor legale în vigoare, se aplică și produce efecte pentru toți salariații Societății Române de Radiodifuziune indiferent de data angajării acestora, de tipul de contract și de funcțiile pe care le dețin.

Apreciem că, în cuprinsul unui contract colectiv de muncă nu pot exista articole care să fie opozante.

Recitim împreună și:

Legea dialogului social nr. 62/2011, cu modificările ulterioare:

Art. 133. – (1) Clauzele contractelor colective de muncă produc efecte după cum urmează:
a) pentru toți angajații din unitate, în cazul contractelor colective de muncă încheiate la acest nivel

De asemenea, contractul colectiv de muncă este izvor esențial și specific de drept al muncii, care rezultă din negocierea colectivă dintre angajator și salariați – expresie concretă a dialogului social. Prin caracteristicile sale, contractul colectiv de muncă are o dublă natură: este, pe de-o parte, fără dubiu, o convenție, rezultat al acordului părților în sensul art. 1166 Cod civil, iar, pe de altă parte, este un izvor de drept. Cea de-a doua expresie a naturii juridice a contractului colectiv de muncă rezultă din faptul că este de o factură generală (nu vizează una sau alta dintre situațiile concrete), este impersonal și are caracter obligatoriu. Se caracterizează prin următoarele trăsături: este un contract numit (beneficiază de o reglementare proprie, particulară), sinalagmatic (dă naștere în sarcina ambelor părți unor obligații reciproce și interdependente), cu prestații succesive (drepturile și obligațiile părților sunt exercitate pe întreg intervalul de timp corespunzător termenului contractului) și se încheie obligatoriu în scris ad validitatem. Contractul colectiv de muncă nu poate fi încheiat în scris ad probationem deoarece: nu este un simplu acord de voință, ci și un izvor scris de drept; este supus înregistrării, inclusiv publicării – în cazul anumitor contracte colective – în Monitorul Oficial; contractul colectiv este solemn deoarece „validitatea sa este supusă îndeplinirii unor formalități prevăzute de lege” [art. 1174 alin. (3) C. civ]. Este un contract care, cu toate că reprezintă legea părților, nu se aplică totuși numai uneia dintre părți în sens strict, ci se aplică tuturor salariaților din unitate, indiferent de tipul contractului lor individual de muncă și de momentul la care au devenit salariați.

Vă aducem în atenție și următoarele prevederi legale din Codul Muncii

Art. 5. [egalitatea de tratament] (1) În cadrul relațiilor de muncă funcționează principiul egalității de tratament fată de toți salariații și angajatorii.

(2) Orice discriminare directă sau indirectă față de un salariat, discriminare prin asociere, hărțuire sau faptă de victimizare, bazată pe criteriul de rasă, cetățenie, etnie, culoare, limbă, religie, origine socială, trăsături genetice, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare cu HIV, opțiune politică, situație sau responsabilitate familială, apartenență ori activitate sindicală, apartenență la o categorie defavorizată, este interzisă.

(3) Constituie discriminare directă orice act sau faptă de deosebire, excludere, restricție sau preferință, întemeiat(ă) pe unul sau mai multe dintre criteriile prevăzute la alin. (2), care au ca scop sau ca efect neacordarea, restrângerea ori înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării drepturilor prevăzute în legislația muncii.

(4) Constituie discriminare indirectă orice prevedere, acțiune, criteriu sau practică aparent neutră care are ca efect dezavantajarea unei persoane față de o altă persoană în baza unuia dintre criteriile prevăzute la alin. (2), în afară de cazul în care acea prevedere, acțiune, criteriu sau practică se justifică în mod obiectiv, printr-un scop legitim, și dacă mijloacele de atingere a acelui scop sunt proporționale, adecvate și necesare.

De asemenea, reluăm solicitarea ca ordinea de zi, procesele verbale și actele adiționale încheiate în Comisia Paritară să fie făcute publice, întrucât ele se referă la drepturi și obligații ale angajaților, dar și la cheltuirea banilor publici, aspect care constituie pentru SRR o obligație legală de transparență. Argumentele pentru care domnul co-președinte al Comisiei Paritare, Bogdan Negulescu refuză transparentizarea activității comisiei paritare pe principiul ”nu se afișează pentru că nu s-a mai afișat înainte ni se par neserioase și nedocumentate.

Citat din documentul Nr.16/CP/06.07.2022 transmis de co-președintelui Comisiei Paritare, Bogdan Negulescu:

O astfel de interpretare poate genera, în aceeași logică, și altele, cum ar fi aceea că o funcție poate fi ocupată pe durată nedeterminată fără concurs, ceea ce, evident, este ilegal.

Însă, pentru acuratețea comunicării, activitatea Comisiei Paritare și actele adiționale erau făcute publice în istoria post-decembristă a Societății Române de Radiodifuziune.

Considerăm că ordinea de zi, procesele verbale și actele adiționale nu sunt documente secrete, interne, iar dacă ele cumva fac obiectul vreunei legi speciale care împiedică SRR să le aducă la cunoștința angajaților, vă rugăm să ne comunicați în scris acest lucru.

Referitor la dorința de clarificare (nesolicitată) a domnului co-președinte al Comisiei Paritare, referitoare la forurile de conducere și reprezentantul legal al sindicatului nostru, îi învederăm că SRR a fost informată încă din 2018 asupra acestor aspecte, încă de la înființarea sindicatului. De aceea, îl rugăm să ia legătura cu colegii săi, din aceeași instituție, care pot confirma acest aspect. De asemenea, și în acest an, în cursul unei cercetări disciplinare care privea un membru al nostru de sindicat, am depus din nou documentele aferente.

Apreciem rigurozitatea și pedanța instituționale ale domniei sale, precum și trimiterile la asumare care sperăm să se fi manifestat și în verificarea documentelor identitare ale părții negociatoare anteriorului Contract Colectiv de Muncă, dar și în verificarea mandatelor pentru negocierea actualului.

Citat din documentul Nr.16/CP/06.07.2022 transmis de co-președintelui Comisiei Paritare, Bogdan Negulescu:

În virtutea unui dialog constructiv, dar și a unei asumări necesare, vă rugăm să ne comunicați care este componența comitetului ad-hoc, ale cărui acțiuni, devenite instituționale, au consecințe juridice și financiare asupra activității SRR, aceasta nefiind, sperăm, o informație cu caracter confidențial sau sub jurisdicția GDPR.

De asemenea, vă rugăm să ne comunicați cine este celălalt co-președinte al Comisiei Paritare, din partea salariaților.

În speranța soluționării în interesul salariaților a aplicării art. 213 din CCM, rugăm număr de înregistrare și răspuns de la:

  1. Secretariat Comisie Paritară.
  2. Co-președinte Comisie Paritară, Bogdan Negulescu.
  3. Reprezentanții angajaților în Comisia Paritară.
  4. Reprezentanții Fair Mediasind în Comisia Paritară.
  5. Director Resurse Umane, Eduard Nicolau.

Așteptăm răspunsurile solicitate pe adresa: contact@ssrr.ro

Cu stimă,

Birou operativ al SSRR, alături de reprezentantul legal,

așa cum a fost comunicat SRR din 2018, dar și în 2022.

07.07.2022

Facebook
Telegram
WhatsApp
Email

Ai ceva de spus ?

Reține că NU colectăm date cu caracter personal. Dar pentru a putea lua legătura cu tine trebuie să ne oferi o metodă !