Solicitare SSRR

Către Consiliul de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune,

În atenția Președintelui Director General, Georgică Severin,

Solicitare,

Subscrisa, Sindicatul Salariaților din Radio România, formațiune legal constituită la nivel de unitate – Societatea Română de Radiodifuziune, prin prezenta vă semnalăm posibile ilegalități comise în organizarea unui concurs de angajare, dar și în negocierea și înregistrarea la Inspectoratu Teritorial de Muncă a Contractului Colectiv de Muncă la nivelul SRR, în vigoare, împreună cu anexele acestuia și vă solicităm să dispuneți măsuri pentru revenirea la legalitate și sancționarea celor responsabili.

Concret, în data de 26.11.2019, pe site-ul www.srr.ro , la secțiunea Cariere, a apărut un anunț de angajare a doi inspectori control (atașat anunțul). O simplă căutare în Clasificarea Ocupațiilor din România (COR), unde ar trebui să se regăsească toate funcțiile existente într-o instituție, incluse în Contractul Colectiv de Muncă (CCM) și în Regulamentul de organizare și funcționare a instituției, relevă faptul că funcția inspector control NU se regăseste în COR, dar a fost inclusă (și înregistrată la Inspectoratul Teritorial de Muncă!) în Contractul Colectiv de Muncă ( Anexa 5a- Nomenclatorul cu funcții si limite de salarizare pentru personalul dr execuție la pozitia 124 ) și in Regulamentul de Organizare și Funcționare al SRR (art.20). Pentru a fi mai clari, in CCM SRR la pozitia 124 din anexa mentionata mai sus, regăsim functia inspector control cu COD COR 242203, ori in COR aprobat la nivel național, în dreptul acestui COD 242203 regăsim funcția de „inspector specialitate in administratia publica”. Aceasta presupune că o funcție inexistentă în nomenclatorul național este inclusă în documentele instituției, care organizează și concurs pentru ocuparea postului respectiv.

Având în vedere:

– prevederile Legii nr.41/1994 privind organizarea si funcționarea Societății Romane de Radiodifuziune si Societății Române de Televiziune

– prevederile Regulamentului de organizare si funcționare al Consiliului de Administrație al SRR

– Hotărârea Consiliului de Administrație al SRR nr.331/01.11.2018

– prevederile privind încheierea, modificarea și executarea contractului individual de muncă al salariaților, așa cum sunt prevazute în Legea nr.53/2003 Codul muncii, cu modificarile si completările ulterioare,

– prevederile art.229-230 din Legea nr.53-Codul muncii, cu modificările si completările ulterioare

– prevederile art. 129, art. 130 alin (5) lit. a) și b), art. 143 alin (2), lit. c) și d), art. 146 alin (1) lit. a) din Legea 62/2011 a Dialogului Social cu modificările și completările ulterioare,

– Clasificarea ocupațiilor din România

Vă solicităm să luați act de această sesizare și să dispuneți toate măsurile pentru revenirea la legalitate. Totodată, având în vedere mandatul pe care l-ați acordat membrilor Comisiei Paritare (din partea instituției) de negociere a Contractului Colectiv de Muncă, solicităm să dispuneti verificarea legalității Contractului Colectiv de muncă si a tuturor actelor adiționale, dar și a documentelor care au stat la baza negocierii CCM și care au fost depuse la Inspectoratul Teritorial de Muncă odată cu înregistrarea CCM si a actelor adiționale. (mandatul de reprezentare pentru Comisia Paritară, din partea Consiliului de Administrație și a organelor de conducere ale Sindicatului Liber al Lucrătorilor din SRR, dovada reprezentativității sindicatului.)

Solicităm, potrivit legii, ca aceste documente să fie făcute cunoscute angajaților SRR, ca și prevederile Contractului Colectiv de Muncă și ale actelor adiționale, precum și Regulamentul de organizare și funcționare a SRR.

Cu stimă,

Biroul Operativ SSRR,

28.11.2019

Solicitare către Președintele Director General al Societății Române de Radiodifuziune, Georgică Severin

 • Către Președintele Director General al Societății Române de Radiodifuziune, Georgică Severin

 • În atenţia membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune

Sindicatul Salariaților din Radio Romania, organizație sindicală înființată la nivelul Societății Române de Radiodifuziune, având în vedere solicitările membrilor noștri și solicitările altor colegi, înregistrate la Cabinetul Președintelui Director General, cereri privind negocierea individuală a contractelor individuale de muncă și cărora nu s-a răspuns în termenul legal, vă solicităm să ne comunicați motivele care au stat la baza nerespectării termenului legal de răspuns.

/…/

Potrivit art.8 alin.(1) din O.G. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, aveați obligația să răspundeți tuturor cererilor depuse la registratura SRR/cabinet PDG SRR, în speță și nu numai, salariaților, membri SSRR, în termen de 30 zile de la data înregistrarii lor, indiferent daca soluția este favorabilă sau nefavorabilă.

Totodată, revenim în numele membrilor noștri de sindicat, asupra cererilor menționate, dar și a celor cărora, în afara termenului legal, li s-a dat răspuns negativ în luna noiembrie (colectivul Rador), solicitând respectarea prevederilor legale, având în vedere că în toată perioada solicitărilor salariaților cărora li s-a răspuns că nu există buget suficient, au existat renegocieri salariale. Acest fapt ne poate determina să acționăm în consecință, considerând că Președintele Director General a avut, din funcția și cu prerogativele pe care le deține, un comportament instituțional discriminatoriu față de angajați, încălcând astfel, prevederi ale Codului Muncii, Legii Dialogului social, Constituției României.

Menționăm că, în considerarea art. 39 lit. a) din Codul Muncii, salariatul are, în cursul executării contractului individual de muncă, „dreptul la negociere (…) individuală”.

Solicitarile la care facem referire au fost depuse individual sau colectiv. Acestea au avut la baza diferite argumente in functie de postul ocupat, si departamentul din care provine angajatul. Enumeram cateva din acestea:

– alinierea salariilor, ținând cont de poziția ocupată, coroborată cu fișa de post si aici vă atragem atentia ca exista salariați, care ocupa aceleași posturi, au aceleași atribuții și responsabilități in fisa postului, dar nivelul de salarizare diferă,

– diminuarea numarului de salariați în diferite departamente, fapt ce a dus la distribuirea unor sarcini suplimentare a celor ramași în activitate. Conform celor sesizate de membrii nostri, constatam ca fișele de post nu au fost modificate in concordanță cu munca prestată, ori pentru asumarea unor noi responsabilitati trebuie luată in calcul retribuirea salariaților în conformitate cu activitatea prestată.

Cererile colegilor nostri s-au bazat pe prevederile art.162 din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu prevederile art.170, art.174, art.175 si art.177 din Contractul colectiv de muncă la nivelul SRR. De asemenea s-au avut in vedere și prevederile art.178 din Contractul colectiv de muncă la nivelul SRR prin care managementul superior al salariatilor ar fi putut sa efectueze o evaluare lunară a acestora prin care s-ar fi putut evidenția contributia adusă suplimentar de catre angajați în activitatea SRR.

Pe cale de consecință, îi solicităm Președintelui Director General, Georgică Severin, să urgenteze rezolvarea cererilor depuse și să se încadreze în termenul legal, de la data depunerii prezentei.

Solicităm, de asemenea, Consiliului de Administrație, având în vedere prerogativele sale conferite de legea de funcționare 41/1994 modificată și actualizată, să dispună măsuri astfel încât activitatea instituției să urmărească temeiul legal și în privința soluționării petițiilor.

Totodată, solicităm să ne informați cu privire la măsurile care au fost luate/dispuse in consecință.

Totodată, atragem atenția că activitatea Consiliului de Administrație și a Comitetelor Directoare nu este transparenta, potrivit legii. Ordinea de zi si hotarârile/deciziile/avizele nu mai sunt publicate pe site-ul instituției și nici pe portalul intern.

Cu stimă,

Președinte SSRR

Nicoleta Viorica Balaci

27.11.2019

Solicitari conform dispozițiilor legale în privința Securității și Sănătății în Muncă

– În atenţia membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune

– În atenția domnului Președinte – Director General al Societăţii Române de Radiodifuziune

Sindicatul Salariaților din Radio Romania, organizație sindicală înființată la nivelul Societății Române de Radiodifiziune, având în vedere următoarele aspecte:

– Nefuncționalitatea Comitetului de Securitate și Sănătate în Muncă (CSSM) conform dispozițiilor art. 57; 58; 59 din HG 1425/2006.

– Nerespectarea art. 63 din HG 1425/2006 privind nominalizarea membrilor CSSM.

– Nerespectarea alin (7) al art. 66 din HG 1425/2006 privind afișarea la loc vizibil a copiilor proceselor-verbale ale întrunirilor Comitetului de Securitate și Sănătate în Muncă.

– Nerespectarea obligației de formare profesională a membrilor CSSM.

– Nerespectarea art. 67 din HG 1425/2006 în contextul creșterii numărului salariaților care s-au aflat în incapacitate temporară de muncă în ultima perioadă.

– Ignorarea condițiilor dificile în care își desfășoară activitatea personalul de specialitate și alte categorii de personal, precum si a faptului că nu au fost efectuate determinările și măsurătorile specifice locurilor de muncă.

– Dispozițiie art. 1 din Legea 41/1994

– Dispozițiile art. 10 ; 11 ; 12 și 13 din Legea 319/2006

Vă solicităm să dispuneți efectuarea procedurilor conform dispozițiilor legale în privința Securității și Sănătății în Muncă și să inițiați procedura privind identificarea locurilor de muncă cu risc ridicat de îmbolnăvire profesională. În acest sens solicităm ca, în conformitate cu dispozițiile legale să aprobați sumele necesare pentru identificarea, măsurarea și evaluarea factorilor de risc ai mediului de muncă și expertizarea locurilor de muncă din punct de vedere al securității și sănătății în muncă.

Suntem convinși că drepturile angajaților Societăţii Române de Radiodifuziune se află pe lista de priorități a Consiliului de Administrație, iar în cadrul ședințelor Consiliului de Administrație vor fi găsite soluții pentru menținerea unui mediu de lucru adecvat care să nu pună în pericol siguranța salariaților și sănătatea acestora.

Cu stimă,

Președinte SSRR

Nicoleta Viorica Balaci

27.11.2019

Ne-a parasit, nemeritat de repede, colegul nostru, Razvan Ariciuc

Frumos sufleteste, saritor si altruist, Razvan a fost iubit si respectat de toti care l-au cunoscut.
Ca lider sindical, Razvan Ariciuc, a muncit si a fost alaturi de colegii sai, atat  in Sindicatul Salariatilor din Radio Romania, cat si in Federatia Sindicatelor din Cultura si Presa.
Transmitem condoleante familiei si lasam un gand pios langa lumina care ii strajuieste sufletul.
Dumnezeu sa il odihneasca!

In atentia membrilor CA – Memoriu SSRR

Către Consiliul de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune,

Stimate domnule Președinte Director General,

Stimați membri ai Consiliului de Administrație,


Subscrisa, Sindicatul Salariaților din Radio România, organizație legal înființată la nivel de unitate SRR, afiliată la Federația Națională a Sindicatelor din Cultură și Presă (CulturMedia) și la Confederația Națională Sindicală Cartel Alfa, vă semnalăm următoarele și solicităm măsuri urgente:

 1. Referitor la situația financiară îngrijorătoare a instituției:

În condițiile în care cheltuielile au fost reduse la limita blocării activității instituției, la nivelul SRR sunt în continuare posturi de conducere nejustificat de multe și, o parte dintre ele, în continuare ocupate fără concurs. Numai în cele mai recente 60 de zile au fost numite cu delegație două persoane în funcții care anterior nu fuseseră ocupate. Numărul mare de funcții de conducere încarcă bugetul SRR, și așa insuficient. Vă rugăm să analizați cu celeritate numărul și necesitatea tuturor funcțiilor de conducere și să dispuneți măsuri legale.

Cu această ocazie vă semnalăm o încadrare a unui redactor șef adjunct făcută, în opinia noastră, cu încălcarea legislației și reglementărilor interne.

Este vorba despre funcția de redactor șef adjunct la Radio România Reșița, acesta fiind singurul post de Radio regional al SRR care are, în ciuda unui număr mic de funcții de execuție (sub 30), ocupate toate funcțiile de conducere: manager, redactor șef, redactor șef adjunct, contabil șef, inginer șef (12 funcții de execuție editoriale). Pe funcția de redactor șef adjunct a fost încadrată, de câteva zile, o persoană care a fost inițial încadrată (pe durată determinată, funcție de execuție) la Timișoara, detașată imediat la Reșița, și, în câteva luni, încadrată pe funcția de redactor șef adjunct la Radio România Reșita, cu delegație. De altfel, potrivit informațiilor noastre, la detașarea la Reșița (mai 2019), Sergiu Taban, persoana detașată, a fost însoțită la sediul Radio România Reșița de președinta PSD Caraș Severin, Luminița Jivan, o persoană publică ce pare că are rol de invitat permanent în programele Radio România Reșița.

Ori, Legea 41/1994 cu modificările ulterioare, prevede:

ART. 8

 1. Autonomia si independenta editoriala a serviciilor publice de radiodifuziune si de televiziune sunt garantate prin lege, iar programele acestora sunt ocrotite de orice ingerinte ale autoritatilor publice, precum si de influentele oricaror partide, formatiuni social-policite, sindicale, organisme comerciale si economice sau grupuri de presiune.

Potrivit semnalărilor care ne-au parvenit, memorandumul pentru încadrare nu a fost făcut, așa cum se prevede în Regulamentul de Organizare și Funcționare, al SRR și al fișelor de post, de managerul postului, ci de redactorul șef al postului, el însuși încadrat cu delegație pe această funcție și având o fișă de post atipică, total diferită de a celorlalți colegi care ocupă funcții similare în SRR.

Încadrarea pe o funcție pe durată determinată se face, potrivit legii, în mod excepțional, în baza unei necesități exprimate de manager într-o notă de fundamentare. Având în vedere necesitatea încadrării inițial la Timișoara, considerăm că nu se justifică detașarea la Reșița și, ulterior, în câteva luni, încadrarea pe funcție de conducere la Reșița.

Acest circuit paradoxal al numirilor, coroborat cu informațiile publice că persoana (Sergiu Taban) numită în această funcție, este apropiată de lideri politici locali și deține un site de știri care concurează produsele SRR, ne poate duce cu gândul la posibile fapte de corupție și trafic de influență, pe care le vom semnala, spre investigare, totodată, tuturor autorităților competente. Până atunci, vă solicităm să vă implicați pentru restabilirea legalității în acest caz și să verificați succesiunea documentelor pentru această numire.

Situația financiară dificilă reclamă, de asemenea, limitarea cheltuielilor în privința deplasărilor. Vă rugăm să analizați cheltuielile și oportunitatea deplasărilor externe și să dispuneți măsuri.

 1. Managementul Resurselor Umane

Vă rugăm să analizați oportunitatea și numărul de angajări în curs de desfășurare și să încercați, în limita mandatului legal, să dispuneți eficientizarea politicii de resurse umane.

Totodată, vă solicităm să analizați contractele (oportunitate și valoarea lor) cu prestatori de servicii externi, în afara celor aprobate de Consiliul de Administrație și să dispuneți eficientizarea și la acest capitol a cheltuielilor SRR.

 1. Transparență decizională și dialog social.

Stimați membri ai Consiliului de Administrație,

Vă solicităm, totodată, să dispuneți organizarea cât mai rapidă a unei alte întâlniri cu salariații SRR și cu sindicatele înregistrate legal la nivelul SRR, pentru a completa funcționarea instituției și cu dimensiunea transparenței decizionale și a unui dialog social absolut necesar. Numeroase solicitări care v-au fost adresate la întâlnirea din 6 iunie au rămas fără rezolvare și chiar fără răspuns.

În baza mandatului pe care l-ați dat, conform legii, reprezentanților din Comisia Paritară, vă rugăm să solicitați și să analizați toate modificările Contractului Colectiv de Muncă în 2019, cu impact financiar și de resurse umane asupra instituției, dar și îndeplinirea condițiilor legale ale partenerului de dialog social.

 1. Condiții de muncă

Având în vedere că medicul de familie la care erau arondate aproximativ o mie de persoane, angajate SRR, a fost nevoit să elibereze spațiul din incinta SRR de la București și că obținerea documentelor medicale/consultațiilor se face mult mai greu acum, vă rugăm să ne sprijiniți pentru rezolvarea acestei situații fără precedent în SRR. Menționăm că restaurantul de incintă ocupă în continuare spațiul pe care l-a avut anterior, deși considerăm că argumentele invocate pentru eliberarea cabinetului medical sunt valabile și pentru acesta.

Cu stimă,

Biroul Operativ al SSRR

16.10.2019

Așteptăm răspuns la solicitările înaintate la adresa de corespondență contact@ssrr.ro

Federatia CulturMedia si Cartel Alfa sesizeaza comisiile parlamentare

Către,

Comisia pentru Cultură și Media – Senatul României

Comisia pentru Cultură, arte, mijloace de informare în masă – Camera Deputaților

Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și petiții – Senatul României

Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și petiții – Camera Deputaților

            Federația Națională a Sindicatelor din Cultură și Presă CulturMedia și Confederația Națională Sindicală Cartel ALFA, vă aducem în atenție următoarele aspecte, deosebit de grave, care se perpetuează deja în Societatea Română de Radiodifuziune și vă solicităm să dispuneți măsurile legale. Ce semnalăm constituie, în opinia noastră, încălcări ale legii, comportament abuziv cu angajații instituției, politizarea acesteia, management defectuos, afectarea libertății de expresie, așa cum este definită ea în Constituție și Legea 41/1994 republicată, de funcționare a SRR și SRTv.

 1. Cheltuirea discreționară a banilor publici, ceea ce a condus la un impas financiar fără precedent în istoria Societății Române de Radiodifuziune.

      Societatea Română de Radiodifuziune este, potrivit Legii 41/1994 republicată, serviciu public, de interes național, subordonat Parlamentului. Acest lucru nu o exonerează de respectarea cadrului legislativ general referitor la toate instituțiile finanțate din fonduri publice. Dorim aici să vă semnalăm discrepanțele neîntâlnite în nicio altă societate finanțată din bani publici, între salariile top-managementului și media salariilor funcțiilor de execuție, în special ale personalului de specialitate, așa cum este definit de art. 11 alin  (1) din Legea 41 („orice persoana care realizează, produce, redactează, elaborează sau coordonează emisiuni ori programe sau care are o participare directa şi cu conţinut creator la realizarea acestora”). Președintele Director General are, tot în premieră în istoria instituției, un salariu de aproximativ 7000 de euro lunar, (conform declarației de avere), în timp ce jurnaliștii, tehnicienii, inginerii, personalul de specialitate, restul angajaților, câștigă, în medie, 500-600 de euro lunar. Acest raport nu se justifică nici din punct de vedere al performanțelor manageriale, având în vedere declinul accentuat al SRR, înregistrat în ultimii doi ani, în privința audiențelor, notorietății, echidistanței editoriale, dialogului social, prestigiului, dar nici din punct de vedere al raportării la cadrul legal în privința instituțiilor finanțate din fonduri publice.

      Risipa financiară și problemele cu banii sunt cauzate și de un număr nejustificat de funcții de conducere prevăzut în organigramă, multe ocupate fără concurs, prin delegație reînnoită de mulți ani. Aceste funcții sunt retribuite cu aproximativ 3000 de euro lunar, existând cazuri de șef serviciu coordonând mai puțin de 10 angajați, director cu 20 de subordonați, între care se regăsesc și șefi de serviciu. Există, la un efectiv total de aproximativ 2000 de angajați, 131 de persoane cu funcții de conducere, o treime ocupând posturile fără concurs, numite pe delegație (32 de persoane), existând, în medie, aproximativ o funcție de conducere la 16 subordonați. Vă rugăm să solicitați o situație la zi în privința cheltuielilor directe și indirecte pentru personalul din zona de management (șef serviciu, redactor șef adjunct, redactor șef, manager, inginer șef, contabil șef, director etc) și pentru personalul de execuție, cu raportarea mediei veniturilor din zona managerială, cu media veniturilor pentru personalul de execuție. Mai există, de asemenea, o categorie care presupune cheltuieli consistente din bani publici, respectiv a persoanelor care au cumul de funcții și un spor corespunzător. Aceasta nu este decât o modalitate mascată de a răsplăti sinecurile.

      Vă semnalăm, de asemenea, o situație foarte gravă, ignorată repetat, deși Federația noastră prin sindicatul constituit la nivel de SRR, a adus-o repetat, inclusiv în atenția Consiliului de Administrație: ocuparea funcțiilor de conducere fără concurs. Această situație afectează capacitatea de decizie managerială la nivel 2 și 3 permite conducerii SRR să facă presiuni asupra persoanelor care ocupă aceste funcții.

Vă prezentăm o situație a ocupării posturilor fără concurs:

 1. Aproape toate posturile de redactor șef și redactor șef adjunct (funcții de conducere, responsabile editorial. Radio România Actualități – 4 din 6 posturi de conducere editorială, Radio România Cultural, Radio România Muzical, Radio România București, Radio Cluj, Radio Timișoara, Radio Reșița, Radio Craiova, Radio Mureș, Radio Iași)
 2. Director economic – post ocupat fără concurs, pe delegație, de aproximativ 2 ani, în condițiile în care directorul economic este un factor vital în activitatea instituției. Contabil șef sediul central – post ocupat fără concurs.
 3. Director Resurse Umane, Director Adjunct Comunicare, Director Formații Muzicale
 4. Șefi serviciu – peste 20 de șefi serviciu (sau asimilat) cu funcția ocupată pe delegație, fără concurs.

De asemenea, vă rugăm să verificați cauzele și să luați măsuri în privința unei alte premiere triste în istoria SRR: neplata la timp a serviciilor de antenă, respectiv Societatea Română de Radiocomunicații – deși  aceasta este o obligație legală.

            Un alt aspect grav în privința cheltuirii banilor publici este încheierea unor contracte de asistență juridică între SRR și case de avocatură, deși instituția are serviciu juridic cu angajați și șef de serviciu. Mai mult, utilizarea serviciilor externe de asistență juridică este deseori întâlnită în litigiile cu propriii angajați. Vă rugăm să verificați valoarea contractelor și necesitatea încheierii acestor contracte, în condițiile în care răspunsul standard al conducerii este că sunt contracte confidențiale. Subliniem că în privința cheltuirii banilor publici, există obligativitatea prevăzută de lege de transparentizare a acestor cheltuieli.

            Deplasări în străinătate, ale Președintelui Director General și ale unor membri ai Consiliului de Administrație, pentru cursuri inutile sau evenimente care pot fi acoperite și cu ajutorul corespondenților externi sau a agențiilor de presă. (Coreea, China, Los Angeles, Palma de Mallorca, New York).

            Dotarea aproape a tuturor celor care ocupă funcții de conducere cu mașină, șofer, în condițiile în care pentru emisiuni și personalul de specialitate s-au luat decizii de retransmisii, redifuzări, pentru a nu li se mai asigura transportul în timpul nopții pentru realizarea emisiunilor. Astfel, publicului care plătește activitatea SRR i se oferă reluări sau programe muzicale înregistrate în timpul nopții și în  prima parte a dimineții.

Slaba înzestrare a reporterilor/redactorilor/tehnicienilor/corespondenților cu aparatura necesară. Corespondenții externi primesc sistematic diurnele cu întârziere, pe principiul “take it or leave it”. Aceste aparent disfuncționalități minore se suprapun faptului că unii dintre ei au denunțat derapaje editoriale, presiuni și politizarea programelor.

            Intenția Președintelui Director General de a renunța la emisia pe unde scurte, sub pretextul rectificării bugetare negative, ceea ce ar implica renunțarea la emisia pe unde scurte a Radio România Internațional. O astfel de măsură, care prejudiciază dreptul la informare al cetățenilor din diaspora și dreptul la muncă al angajaților Radio România Internațional, nu este atributul Președintelui Director General. Acest tip de măsuri, potrivit reglementarilor legale, se iau după informarea Parlamentului, Consiliului Național al Audiovizualului, CSAT (SRR este serviciu public de interes național, cu rol strategic în comunicarea către populație, inclusiv în situații de criză/forță majoră etc).

 1. Lipsa dialogului social, încălcarea legislației aferente și măsuri în defavoarea angajaților, presiuni și intimidări.

            Președintele Director General refuză dialogul cu salariații și sindicatele. În data de 6 iunie a.c. a existat o întâlnire cu salariații la sediul din București al SRR, pe care Președintele Director General a descris-o ca organizată la cererea opoziției din Consiliul de Administrație. A fost prima întâlnire de anvergură cu angajații și cu sindicatele de la preluarea mandatului, in 2017. La acea întâlnire PDG a refuzat, abuziv, accesul reprezentanților Cartel Alfa, Federației CulturMedia și a încercat să intimideze liderii sindicatelor din SRR, angajați, nepermițându-le să se prezinte și cu apartenența sindicală, fiind astfel încălcate dispozițiile Legii Dialogului Social (Legea 62/2011).

            Încălcând legea, au fost făcute, la mai puțin de o lună de la negocierea Contractului Colectiv de Muncă, modificări substanțiale, practic renegocierea acestuia, fără aducerea lor la cunoștința angajaților. Au fost reduse importante drepturi ale personalului de specialitate, fără anunțarea angajaților.

            Față de numeroasele cereri în interesul salariaților formulate de Federația CulturMedia sau sindicatul afiliat, conducerea SRR  a manifestat lipsă de transparență și sfidare prin lipsa răspunsurilor solicitate, ori prin deformarea realității juridice. Există presiuni, amenințări asupra unor lideri sindicali și chiar un caz de hărțuire, cu hotărâre judecătorească executorie favorabilă angajatului, nepusă în aplicare.

            Fără precedent și fără motiv argumentat, conducerea SRR a desființat cabinetul medical al medicului de familie de la sediul central, unde erau arondați aproximativ 1000 de salariați cu familiile lor, pretextând necesitatea licitării spațiului. Pe aceeași logică, însă, au rămas în funcțiune restaurantul de incintă și automatele de cafea, ceea ce demonstrează aplicarea preferențială a reglementărilor legale, în funcție de interese personale sau de grup, in defavoarea angajaților.

            La nivel de SRR, deși sunt legi speciale, nu există activitate și nu sunt legal constituite Comitetele de Securitate și Sănătate în Muncă, analizele medicale periodice nu sunt cerute/făcute/centralizate. Nu s-a efectuat măsurătoarea factorilor de risc, așa cum sindicatul afiliat federației noastre a solicitat încă de anul trecut, în contextul unei incidențe mari a mortalității și a afecțiunilor incurabile. Foarte multe spații în care își desfășoară activitatea personalul SRR sunt improprii, prezintă riscuri medicale sau nu sunt amenajate ori igienizate corespunzător. În clădirile SRR se muncește în condiții improprii, fără materiale igienico-sanitare, în spații cu șobolani și gândaci, cu aparate de aer condiționat sau de ventilare neigienizate.

            De câteva luni s-a organizat un concurs pentru medic de medicina muncii, în condițiile în care în organigramă nu se regăsește acest post și prevederile legale stipulează încheierea unui contract și nu angajare. Acel concurs ne-a dus mai degrabă la concluzia unei sinecuri, având în vedere că, deși au existat între timp accidente de muncă la nivel SRR, peste activitatea de medicina muncii s-a așternut liniștea.

            Nu există documentația privind evaluarea riscurilor profesionale, deși Legea 319/2006 și normele de aplicare a acesteia prevăd inclusiv sancțiuni pentru nerealizarea evaluării riscurilor și ignorarea măsurilor de reducere a riscurilor de accidente de muncă și îmbolnăviri profesionale.

            Încadrarea și poziționarea discriminatorii în grila de salarizare. Există, pe de-o parte, pentru funcție și muncă similare, diferențe salariale și de 100%. Criteriile de majorare/negociere salarială nu au fost făcute publice. Există persoane în zona de execuție angajate recent sau obediente conducerii care încasează salarii la nivel de management, fără să susțină concurs și desfășurând activități similare altor colegi, salarizați și de două ori mai puțin. În prezent sunt zeci de solicitări de renegociere salarială la cabinetul Angajatorului, unele de peste un an, rămase fără răspuns. Astfel este încălcat principiul egalității de șanse, dar și dispozițiile imperative din Codul Muncii. Situația dificilă în care se regăsesc mulți dintre angajații SRR în privința salarizării a fost adusă la cunoștința angajatorului si la ședința din 6 iunie a.c. Solicitările au rămas fără răspuns.

            Pe de altă parte, sunt înregistrate discriminări și între categoriile de salariați. Un exemplu elocvent ar fi al personalului de specialitate, așa cum este definit de legea 41, care este salarizat la un nivel ridicol și umilitor față de alte categorii de personal. De altfel, Președintele Director General și-a exprimat și public disprețul față de redactori/reporteri/realizatori, opinând că nu au o specializare, ci se pot recalifica din orice meserie.

Incompatibilități. Sunt situații în care managerul hotărăște, el sau familia sa pun in aplicare. La Radio România Actualități – redactor șef pe delegație, producător al unor emisiuni politice, realizate de soție. Același redactor șef a fost audiat de Comisiile de Cultură față de acuzații ale unor angajați de politizare a emisiunilor.

Șef Serviciu Juridic, membru al Comitetului Director, reprezentant la litigii în instanță, membru al Corpului de Control, președinte de comisie de cercetare disciplinară; jurist al Consiliului de Administrație. (Ca membru al Comitetului director, avizează documentele Consiliului de Administrație și apoi, în Consiliu, întocmește și dă aviz juridic/ consiliază membrii Consiliului de Administrație.

Director tehnic/director economic – membri ai Comitetului Director (atribuții descrise de legea 41/1994) avizează bugete și achiziții, totodată gestionează bugetele și propun achizițiile.

Lipsa de transparență a actului managerial. Planul și obiectivele strategice ale instituției nu sunt aduse la cunoștința salariaților. Negocieri salariale cu prezentarea contractului de muncă salariatului căruia i se cere semnătura fără negocierea directă cu angajatorul.

            Concursuri ilegale de angajare organizate având suport legal doar ordin de președinte director general, fără observatori sindicali, (potrivit prevederilor Contractului Colectiv de Muncă) și fără respectarea Hotărârii de Guvern 286/2011 privind ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante. Prezența, în comisiile de angajare sau de contestație, a unor persoane care ocupă fără concurs funcții de conducere sau care nu au promovat astfel de concursuri.

 1. Politizarea instituției, a programelor și presiuni asupra jurnaliștilor.

            Deși au fost semnalate în spațiul public derapaje ca – jurnalist de la Radio Oltenia Craiova prezentând de pe scenă o întâlnire electorală, eliminarea de pe post a unui jurnalist de la Radio Reșița și înlocuirea sa cu redactorul șef (numit cu delegație) pentru a realiza un interviu cu un lider politic, emisiune la care nu s-au mai acceptat telefoanele publicului, diverse omisiuni ale unor evenimente sociale din programul Radio România Actualități, la nivel de SRR nu s-a luat nicio măsură. Lipsa opiniei și materialelor despre categorii sociale: vârstnici, persoane cu dizabilități, categorii sociale defavorizate. Având în vedere structura managerială menținută în mare parte fără concurs, asupra jurnaliștilor se produc presiuni ori îngrădiri ale dreptului la liberă exprimare. În această categorie intră inclusiv așa zisele ședințe de redacție de la Radio România Actualități, unde redactorul șef fără concurs și redactorii șefi fără concurs decid și le dau jurnaliștilor agenda, subiectele și formatul lor. Astfel încât, din grila de programe RRA lipsesc anchetele, studiile de caz, observațiile critice, obiectivitatea necesară, impusă de legea de funcționare.

            În același timp vă semnlalăm și faptul că, deși Legea 41/1994 și Statutul Ziaristului prevăd faptul că la nivelul SRR trebuie să funcționeze un Consiliu de Onoare care să analizeze, în calitate de instanță internă de arbitraj, orice abuz sau încălcare a normelor deontologice, acest Consiliu nu funcționează în prezent. Mai mult, alegerile pentru membrii Consiliului de Onoare desfășurate la începutul anului 2019 au fost anulate, fiind constatate încălcări ale procedurii de organizare și desfășurare, în prezent fiind tergiversată reluarea acestora.

Față de cele semnalate, vă solicităm măsuri urgente, în vederea funcționării în legalitate a SRR și îmbunătățirii condițiilor de muncă ale salariaților de rând, care slujesc cu onestitate publicul.

Cu stimă,

Bogdan Iuliu Hossu

Președinte CNS Cartel ALFA

Solicitare SSRR – 23.08.2019

In atenția Președintelui Director General al Societății Române de Radiodifuziune, Georgică Severin

În atenția membrilor Consiliului de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune,

Stimați membri ai Consiliului de Administrație,

Subscrisa, Sindicatul Salariaților din Radio Romania, formațiune legal constituită la nivel de unitate – SRR, vă solicităm, cu respect, să uzați de toate mijloacele legale pentru soluționarea următoarelor probleme existente la nivelul SRR:

 • Eliminarea subfinanțării instituției. Vă rugăm să vă adresați tuturor forurilor responsabile, pentru obținerea unei rectificări pozitive bugetare, având în vedere că acum SRR funcționează la nivel “de avarie” din cauza lipsei de fonduri (potrivit argumentelor domnului Președinte Director General, expuse deseori în ultima perioadă în ședințele cu managerii).

 • Lămurirea situației de la Radio România Internațional, având în vedere anunțului (de asemenea, repetat) al domnului Președinte Director General, de a renunța la emisia pe unde scurte, demers pe care il considerăm inacceptabil și contrar reglementărilor legale și intereselor naționale. (Vom detalia argumentele).

 • Comunicarea, către salariați, a situației financiare reale a instituției și a intențiilor Dvs, în ce privește politica de personal și discuții cu sindicatele. Precizăm că strategia și obiectivele Consiliului de Administrație nu se cunosc și nu au fost prezentate angajaților SRR. Vă solicităm, totodată, o noua întâlnire cu salariații și sindicatele.

 • Vă rugăm să reanalizați, totodată, necesitatea, oportunitatea existenței tuturor funcțiilor de conducere din organigrama SRR și să dispuneți ocuparea posturilor de conducere prin concurs.

Vă prezentăm, la final, argumentele pentru menținerea pe frecvențe a postului Radio România Internațional:

Potrivit legii de funcționare a SRR și SRTV, respectiv legea 41/1994, completată, (1) Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune elaborează şi transmit spre difuzare programe în limba română şi în alte limbi, adresate ascultatorilor şi telespectatorilor din întreaga lume, pentru a promova imaginea României şi politica sa internă şi externă.

(2) In acest scop, în cadrul Societăţii Romane de Radiodifuziune şi al Societăţii Romane de Televiziune funcţionează departamente de emisiuni pentru străinătate.

Decizia de renunțare la emisia RRI pe frecvențe, considerăm că este una strategică și se ia în urma consultării mai multor foruri – Parlament, CSAT, CNA, Ministerul Afacerilor Externe etc și vă solicităm să nu dați curs unor argumente care ar echivala produsele multimedia cu emisiunile pe frecvențe.

Având în vedere că, potrivit Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, în afara țării trăiesc peste 9 milioane de români, dispariția emisiunilor Radio România Internațional de pe frecvențe, ar însemna prejudicierea acestor cetățeni de informațiile din țară și discriminarea lor, deși sunt contribuabili la statul român, implicit finanțatori ai SRR.

De asemenea, renunțarea la emisia pe frecvențe implică, indubitabil, restructurări de personal, demers față de care Sindicatul Salariaților din Radio România se opune vehement, în absența unor politici coerente de ocupare a posturilor vacante, utilizarării optime a resursei umane sau numirile pe delegație a unor manageri. Vă solicităm respectuos, dar ferm, să nu girați măsuri care nu au un fundament serios, clar, optim, in privința politicilor de personal.

Ne exprimăm disponibilitatea să sprijinim eforturile Dvs de obținere a unei rectificări bugetare pozitive, prin toate pârghiile sindicale, ale federației și confederației la care suntem afiliați.

Vă rugăm să ne comunicați în termenul legal răspunsul la această petiție.

Cu stimă,

Biroul Operativ al SSRR,

23.08.2019

Solicitare – În atenţia membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune

În atenţia membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune

În atenția domnului Președinte – Director General al Societăţii Române de Radiodifuziune

Sindicatul Salariaților din Radio Romania, organizație sindicală înființată la nivelul Societății Române de Radiodifiziune, in urma sesizărilor si solicitărilor sosite din partea membrilor noștri de sindicat vă rugăm să ne transmiteți următoarele informații:

1. Care este baza legală a reținerii tichetelor de masă pentru personalul aflat in delegație pe perioada deplasării, cu indicarea temeiului legal.

2. Care este termenul de acordare a indemnizației de delegare pentru personalul aflat in delegație in afara României si care sunt motivele pentru care plata acestor drepturi intarzie regulat (pana la 2 saptamani). Va rugam sa indicati temeiul legal. Potrivit ordinelor de deplasare ale corespondentilor in strainatate, semnat de angajator, diurna trebuie platita la inceputul perioadei de deplasare.

3. Dacă Societatea Română de Radiodifuziune intră sau nu sub incidența HG 718/2018

4. Dacă timpul de deplasare, în cadrul delegațiilor, este inclus în perioda de timp în care angajații sunt la dispoziția angajatorului și în interesul acestuia, cu indicarea temeiului legal.

5. Dacă Societatea Română de Radiodifuziune este considerată a fi instituție publică sau nu, cu indicarea temeiului legal.

6. Dacă timpul de deplasare, în cadrul delegațiilor, este sau nu este inclus în perioda de timp în care angajații sunt la dispoziția angajatorului și în interesul acestuia, cu indicarea temeiului legal.

7. Care este decizia Consiliului de Administrație prin care a fost modificată organigrama și ștatul de funcții al SRR prin introducerea postului de medic medicina muncii și care a fost procedura de ocupare a postului vacant. În același timp vă rugăm să ne precizați dacă au fost sau nu respectate dispozițiile Legii 76/2002 privind comunicarea posturilor vacante.

8. Dacă negocierea nivelului indemnizației de delegare, în cadrul Societății Române de Radiodifuziune, prin Contractul Colectiv de Muncă este condiționată de Legea 227/2015 art. 76, alin (2), lit. f) sau de HG 714/2018.

Precizăm că informațiile solicitate se încadrează în categoria informațiilor de interes public.

Cu stima,

Președinte SSRR

Nicoleta Viorica Balaci

12.07.2019

Către Guvernul României – In atentia Doamnei Premier Viorica Dăncilă

Stimată Doamnă Premier,

Subscrisa, Sindicatul Salariaților din Radio România, formațiune legal constituită în baza legii 62/2011, la nivel de unitate – Societatea Română de Radiodifuziune – potrivit hotărârii judecătorești 6302/303/2018, afiliată la Federația Națională a Sindicatelor din Cultură și Mass-Media, totodată membră a Confederației Naționale Sindicale Cartel Alfa,

Vă aducem la cunoștință următoarea situație și vă solicităm respectuos să sprijiniți angajații și colaboratorii Societății Române de Radiodifuziune (SRR).

În incinta sediului de la București al SRR funcționează de peste 50 de ani un cabinet medical. Deosebit de util având în vedere fluxul continuu și specificitatea muncii de jurnalist sau personal de specialitate (definită în legea de funcționare 41/1994), care aduce, pe lângă satisfacții profesionale, dezvoltarea unor afecțiuni periculoase, dar și o incidență a deceselor mai mare decât în alte domenii. La acest cabinet medical exista un medic de familie la care sunt arondați aproximativ 1867 de pacienți, actuali sau foști angajați ai Radioului public. Dintre ei, peste 300 sunt tratați constant pentru afecțiuni cronice.

De câteva zile am fost anunțați că nu va mai fi prelungit contractul cu respectivul medic începând de la 1 iulie 2019, din cauză că este necesară emiterea unei Ordonanțe de Guvern (aveți comunicat atașat) care să permită licitația pentru spațiul cabinetului medical. Din lămuririle pe care le-am cerut consilierilor Președintelui Director General, înțelegem că este vorba despre o ordonanță care ar fi consecința legii 213/1998 actualizată și că demersurile respective s-ar fi făcut către Guvern din luna noiembrie 2018, însă au ramas pâna in prezent fără niciun răspuns. Studiind împreună cu avocați sindicali această lege, dar și prevederile OUG 124/1998, art.14:

(1) Cabinetele medicale se pot înființa în cadrul actualelor dispensare medicale, policlinici ori în alte spații puse la dispoziție de autoritățile publice centrale sau locale ori în spații private, autorizate.

(2) Bunurile imobile aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, utilizate în prezent pentru activități medicale, pot fi date în folosință gratuită, închiriate, concesionate ori vândute fără licitație publică cabinetelor medicale sau, după caz, unităților medico-sanitare cu personalitate juridică.

(3) Bunurile imobile aflate în proprietatea publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, utilizate în prezent pentru activități medicale, vor fi trecute în domeniul privat al statului, respectiv al unităților administrativ-teritoriale, potrivit art. 10 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia.

(4) Bunurile menționate la alin. (3) vor putea fi concesionate, fără licitație publică, cabinetelor medicale sau, după caz, unităților medico-sanitare cu personalitate juridică, după finalizarea operațiunii de inventariere prevăzute la art. 19 din Legea nr. 213/1998.

nu ne-a reieșit necesitatea emiterii unei ordonanțe pentru un subspațiu al unui imobil deja încredințat legal. (precizăm că există în incinta SRR și alte spații în care se desfășoară alte activități – bufet de incintă, sala de concerte, automate de cafea) pentru care nu a fost necesară Ordonanță de Guvern.

Din dorința de a veni în sprijinul atâtor familii care depind de asistența medicală acordată de acel cabinet medical, dar și de a proteja viața și sănătatea angajaților Radio România, vă solicităm respectuos să analizați posibilitatea folosirii tuturor pârghiilor legale de care dispuneți pentru ca asistența medicală să rămână la dispoziția angajaților SRR.

Totodată, având în vedere incidența tot mai mare a îmbolnăvirilor, accidentelor și deceselor în rândul angajaților SRR, vă solicităm respectuos să ne sprijiniți, prin forurile subordonate, pentru efectuarea de măsurători și determinări ale condițiilor de muncă, expunere la câmp electrostatic, electromagnetic, agresiuni fonice, pentru reducerea riscurilor de îmbolnăviri și deces.

Cu deosebită considerație,

Biroul Operativ prin Vicepreședinte,
Marius Dorian Tănase

Data
27.06.2019