Adresa/Solicitare SSRR – Radio Resita

Către Președintele Director General al Societății Române de Radiodifuziune, Georgică Severin

Către Consiliul de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune,

Către Secretarul General al Studiourilor Teritoriale, Emilian Blînda,

Către Directorul Resurse Umane, Eduard Nicolau,

Stimate doamne, stimați domni,

Sindicatul Salariaților din Radio România, organizație legal constituită la nivel de unitate, SRR, având în vedere faptul că am fost sesizați cu privire la posibile nerespectări ale timpului de muncă și de odihnă, inclusiv nerespectarea evidențierii reale a orelor de muncă prestate de salariați în cadrul Studioului Teritorial Reșița, dar și lipsa oricărui răspuns/rezolvare privind cazurile de hărțuire semnalate de noi și membrii noștri de sindicat (Gerhard Cwoika, Anca Marilena Bica Bălălau, Alin Datcu), vă solicităm să ne precizați:

 1. Cum sunt evidențiate orele prestate de către salariați în afara programului de lucru înscris în contractele individuale de muncă.

 2. Cum sunt pontați salariații care au activități în teren după orele de program și dacă există obligația acestora de a reveni, chiar după terminarea programului de lucru, pentru a preda sau a realiza materialele finale și ce criterii stau la baza selectării salariaților care lucrează în zilele libere legale.

 3. Dacă sunt obligați salariații să lucreze suplimentar pentru a realiza materialele ce vor fi difuzate în perioada concediilor legale de odihnă și dacă aceste ore suplimentare sunt evidențiate corespunzător.

 4. Cum au fost stabilite și care sunt normele de muncă pentru toți salariații SRR, conform dispozițiilor C. Muncii art. 131 „Normarea muncii se aplică tuturor categoriilor de salariați”. De asemenea, vă solicităm să ne transmiteți procedura care a stat la baza elaborării normelor de muncă, în conformitate cu art. 132 din C. Muncii „Normele de muncă se elaborează de către angajator, conform normativelor în vigoare, sau, în cazul în care nu există normative, normele de muncă se elaborează de către angajator după consultarea sindicatului reprezentativ ori, după caz, a reprezentanților salariaților.

 5. Cum se aplică dispozițiile art. 121 și dacă pentru orele suplimentare există dovada solicitării angajatorului, respectiv dovada acceptării din partea salariatului.

 6. Care sunt măsurile dispuse la nivelul SRR pentru evitarea situațiilor de hărțuire morală la locul de muncă și cum sunt acestea implementate. De asemenea, pentru că sesizările primite din partea membrilor noștri au ca obiect astfel de situații de hărțuire, vă solicităm să ne prezentați stadiul cercetărilor dispuse și începute ca urmare a sesizărilor anterioare.

 7. În ce măsură SRR a soluționat sesizările anterioare cu privire la hărțuirea salariaților din cadrul Studioului Teritorial Reșița.

 8. Cărui serviciu/departament/compartiment se pot adresa salariații în situația în care se consideră că sunt hărțuiți și/sau discriminați și care este procedura stabilită în astfel de situații, în conformitate cu dispozițiile legale obligatorii pentru angajatori.

 9. Cum sunt stabilite salariile pentru aceeași funcție, conform grilei (anexa CCM), având în vedere că există diferențe de până la 300% între minimul și maximul grilei.

De asemenea vă atașăm adresa colegului Gabriel Pintilie și vă solicităm să luați măsurile legale pentru ca hărțuirea asupra membrilor de sindicat să înceteze, iar activitatea să se desfășoare în conformitate cu dispozițiile legale.

În acest vă informăm că în cadrul ședinței din data de 24.08.2020 la care a participat și Președintele Director General al SRR, s-a decis constituirea unei comisii privind o eventuală breșă de securitate, deși documentul la care se face referire (și pe care vi l-am înaintat și Dvs)a fost asumat de către autor – Mario Balint, acesta fiind trimis pe adresele oficiale al SRR, de la o terță adresă de email, fiind astfel public.

Totodată, având în vedere că, deși tot la Studioul Teritorial Reșița a fost semnalată o altă breșă de securitate, fiind dezvăluite date cu caracter personal ale unor salariați, (Anca Marilena Bica Bălălau), așa cum a semnalat și sindicatul nostru, angajatorul nu a dispus nicio măsură, raportul comisiei înființate nefiind încă finalizat, considerăm că sesizările salariaților sunt tratate cu dublă măsură, fiind astfel aplicat un tratament diferențiat.

Vă reamintim că angajatorul are obligația legală de a se asigura că:

 • Este respectată egalitatea de șanse și tratament pentru toți angajații

 • Nu există situații de hărțuire morală, fizică sau de altă natură

 • Există o repartizare justă și echitabilă a turelor de lucru și a sarcinilor de serviciu

 • Se respectă drepturile cu privire la libertatea de exprimare și de asociere

 • Sănătatea și securitatea salariaților nu sunt puse în pericol

 • Salariații îndeplinesc numai sarcinile prevăzute de COR și Standardul Ocupațional pentru funcțiile pe care sunt încadrați, iar fișele de post corespund întocmai

 • Se respectă timpul legal de muncă și de repaus

 • Se asigură iun mediu optim pentru buna desfășurare a activității

 • Dispozițiile legale incidente sunt respectate întocmai și aplicate fără discriminare.


Așteptăm răspuns la contact@ssrr.ro

Cu respect, 24.08.2020

Nicoleta Balaci,

Președinte SSRR

Solicitare conform Legii nr. 544/2001

Către,

Consiliul de Administrație

Societatea Română de Radiodifuziune (S.R.R.)

Subscrisa, Sindicatul Salariaților din Radio România, formațiune legal constituită la nivel de unitate (SRR), prin prezenta formulăm o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, dar și în calitate de structură sindicală, la care vă solicităm să ne răspundeți în termenul legal de 10 zile,

Având în vedere:

 • atribuțiile Consiliului de Administrație al Societății Române de Radiodifuzine conferite de Legea nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune,

 • scopul Sindicatul Salariaților din Radio România de a apăra interesele profesionale, economice și sociale ale membrilor ei

 • e-mailul transmis în cadrul Studioului Teritorial Reșița, structură din cadrul S.R.R., pe adresele interne ale studioului, dar și extern, de la o adresă car ne este necunoscută (anexăm e-mail)

prin prezenta vă rugăm să ne comunicați:

 1. Dacă există un proiect/discuție la nivelul Consiliului de Administrație referitor la modificarea structurii organizatorice în ceea ce privește studiourile teritoriale „necesare realizării obiectului specific de activitate” al S.R.R. și cărora li s-a acordat, în conformitate cu legea, competențe în domeniul tehnic, economic, comercial, administrativ, financiar, precum si delegare în probleme juridice. În caz afirmativ, vă rugăm să argumentați.

 1. Dacă a fost solicitat, de către Consiliul de Administrație., un material/o documentare domnului Balint Mario Hadrian, redactor șef în cadrul Studioului Teritorial Reșița, cu privire la o eventuală modificare a statutului postului, din studio teritorial în studio local. În caz afirmativ, vă rugăm să argumentați.

 1. Dacă a fost solicitat, de către Consiliului de Administrație, domnului Balint Mario Hadrian, redactor șef cu delegație în cadrul Studioului Teritorial Reșița (STR), o analiză economico-financiară în cazul în care Radio Reșița pierde statutul de studio teritorial. În caz afirmativ, vă rugăm să argumentați.

 1. Dacă sunteți la curent că la Radio Reșița continuă acțiunile de hărțuire și intimidare a unor angajați, mulți dintre ei adresându-se dumneavoastră, prin intermediul nostru și al managerului Laura Sgaverdea, sesizări la care NU S-A PRIMIT NICIUN RĂSPUNS. De altfel, acest document întocmit și asumat de redactorul șef cu delegație al Studioului Teritorial Reșița, domnul Balint Mario Hadrian, reprezintă tot o formă de hărțuire a membrilor noștri de sindicat, în proiectul respectiv Mario Balint eliminând din organigramă funcțiile deținute de ei (de execuție sau conducere). Am fost informați că managerul Studioului Teritorial Reșița a transmis membrilor CA sesizari cu privire la situația studioului, pentru care, de asemenea, nu a primit niciun răspuns până la data prezentei.

 1. Dacă a fost efectuată o analiză a perfomanței studiourilor teritoriale în ultimii 5 ani. În caz afirmativ, vă rugăm să ne înaintați o copie a acesteia.

 1. Având în vedere îngrijorările transmise de membrii noștri de sindicat, dar și de alți salariați, vă rugăm să precizați care este situația financiară a Societății Române de Radiodifuziune la data prezentei? De asemenea, vă rugăm să comunicați public, în organizație, aceste informații.

 1. Ce ne puteți spune despre stadiul rapoartelor de activitate ale S.R.R. pentru anii 2017-2019 depuse la comisiile de specialitate din ParlamentulRomâniei?

Vă semnalăm, de asemenea, că există deja un obicei la nivelul structurilor responsabile din SRR cărora le adresăm solicitări sau întrebări, de a răspunde evaziv, altor subiecte decât celor solicitate, de a ne informa doar că solicitarea a fost redirecționată, în spețele respective nefăcându-se, de fapt, niciun demers. În afară de faptul că sunt încălcate reglementările referitoare la petiții, această atitudine încurajează abuzurile și pe cei care le comit. Ne referim la răspunsuri aiuritoare, nedemne de funcțiile publice ocupate, venite din partea domnului Eduard Nicolau, director cu delegație Direcția Resurse Umane, domnului Emilian Blînda – secretar general al Studiourilor Teritoriale, Mariana Milan – șef Serviciu Juridic, Geanina Negreanu – șef serviciu Comunicare, Mario Balint Hadrian – redactor șef cu delegație Radio Reșița, Florin Humiță – inginer șef și o perioadă manager cu delegație la Radio Reșița.

Vă rugăm, ca pe lângă răspunsurile solicitate, să dispuneți măsuri.

Cu stimă,

Nicoleta Balaci,

Președinte SSRR

22.08.2020

Solicitare informatii publice

Către

Președinte Director General, Georgică Severin,

In atentia

Consiliul de Administrație al SRR,

Comitetul Director al SRR,

Director Direcția Economică,

Unitate Management Proiect,

Subscrisa, Sindicatul Salariaților din Radio România, formațiune legal constituită la nivel de unitate (SRR), prin prezenta formulăm o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare la care vă solicităm să ne răspundeți în termenul legal de 10 zile. Dorim să primim răspunsuri concrete la următoarele întrebări și copii după documente, acolo unde solicităm.

 1. Dacă începând din 2017 și până în prezent, Societatea Română de Radiodifuziune derulează împreună cu Ministerul Culturii proiecte.

 2. Dacă există aceste proiecte, vă rugăm să le nominalizați și să specificați când au început și pe ce durată se derulează.

 3. Pentru fiecare proiect, vă rugăm să precizați ce foruri din conducerea SRR au hotărât și/sau avizat aceste proiecte.

 4. Pentru fiecare proiect, vă rugăm să precizați dacă au fost/sunt implicați angajați SRR.

 5. Dacă răspunsul la întrebarea 4 este afirmativ, vă rugăm să precizați, pentru fiecare proiect, câți angajați SRR au fost sau sunt implicați.

 6. Dacă răspunsul la întrebarea 4 este afirmativ, vă rugăm să precizați câți angajați sunt din structurile de conducere SRR și câți ocupă funcții de execuție.

 7. Dacă răspunsul la întrebarea 6 este afirmativ în privința unor angajați în structurile de conducere, care sunt acele structuri.

 8. Dacă răspunsul la întrebarea 4 este afirmativ, vă rugăm să precizați care este modalitatea contractuală prin care angajații SRR lucrează pentru acest proiect.

 9. Dacă răspunsul la întrebarea 1 este afirmativ, vă rugăm sa precizați valoarea fiecărui contract în parte.

 10. Dacă răspunsul la întrebarea 1 este afirmativ, vă rugăm să precizați obligațiile SRR în aceste proiecte.

 11. Dacă răspunsul la întrebarea 1 este afirmativ, vă rugăm să precizați dacă și colaboratori ai SRR sunt implicați în acest proiect.

 12. Dacă răspunsul la întrebarea 11 este afirmativ, vă rugăm să precizați care este modalitatea contractuală prin care colaboratorii participă la proiect.

 13. Dacă răspunsul la întrebarea 1 este afirmativ, vă rugăm să precizați în care capitole din Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SRR sunt prevăzute bugetarea și cheltuielile SRR.

 14. Dacă răspunsul la întrebarea 1 este afirmativ, vă rugăm să ne puneți la dispoziție copie după următoarele documente:
  – Hotărâri de Consiliu de Administrație al SRR și nota de fundamentare în baza cărora s-au aprobat proiectele.
  – Documente de avizare și/sau aprobare de către Comitetul Director al SRR împreună cu notele de fundamentare pentru aceste proiecte.
  – Avizele juridice și economice, precum și ale altor compartimente implicate
  – Toate rapoartele din baza de date a Arhivei Digitale

 15. Dacă mai sunt și alte proiecte pentru care SRR prin Unitatea Management Proiect a aplicat, în ce condiții, pe ce axe, care este scopul acestora. Vă rugăm să ne comunicațitotodată denumirea proiectelor.

 16. Dacă răspunsul la întrebarea 15 este afirmativ vă rugăm să ne puneți la dispoziție copie după următoarele documente:
  – Hotărâri de Consiliu de Administrație al SRR și nota de fundamentare în baza cărora s-au aprobat proiectele.
  – Documente de avizare și/sau aprobare de către Comitetul Director al SRR împreună cu notele de fundamentare pentru aceste proiecte.
  – Avizele juridice și economice, precum și ale altor compartimente implicate

 17. Dacă în perioada 2017 și până în prezent în cadrul UMP a fost numită o persoană pentru ocuparea postul de Director sau a fost organizat concurs în acest sens.

 18. Dacă în perioada 2017 și până în prezent în cadrul UMP au fost angajate persoane și încheiate contracte individuale de muncă .

 19. Dacă răspunsul la întrebarea 17 este afirmativ, vă rugăm să ne comunicați cate persoane au fost angajate, modul în care au fost recrutate, care este data de începere a contractelor și perioada.

Adresa noastră de corespondență la care așteptăm documentele solicitate este contact@ssrr.ro.

Cu mulțumiri,

Președinte SSRR,

Nicoleta Balaci,

06.08.2020

Opriti hărțuirea și discriminarea colegilor de la studioul Teritorial Reșița

Către: Președintele Director General al SRR, Georgică Severin

Consiliul de Administrație al SRR

Secretarul general al Studiourilor Teritoriale, Emilian Blînda,

Responsabilului GDPR, Nicoleta Nedelescu

 

Stimate doamne, stimați domni,

Subscrisa, Sindicatul Salariaților din Radio România, formațiune legal constituită la nivel de unitate – SRR, prin prezenta vă aducem la cunoștință fapte deosebit de grave care se întâmplă la Radio România Reșița și vă solicităm să dispuneți măsuri urgente. Având în vedere caracterul ilegal, sancționabil penal al unora dintre cele întâmplate acolo, prin prezenta vă informăm că vom sesiza organele penale pentru a investiga cele semnalate de noi:

În data de 26.03.2020 vă semnalam în scris, cu dovezi și cu acordul scris a doi colegi, hărțuirea și discriminarea la care sunt supuși ei la studioul Teritorial Reșița. Totodată, vă semnalam haosul managerial și nerespectarea normelor interne de către conducerea studioului (în întregime la data semnalării numită cu delegație). Vă adresam acel memoriu în speranța că Dvs, în calitate de for conducător al instituției (sau persoană desemnată pentru a coordona activitatea de acolo), veți cerceta acele fapte pe care noi le considerăm ilegale și veți dispune măsuri, potrivit atribuțiilor pe care le aveți.

Imediat după acest demers al nostru, la panoul de afișaj oficial de la Studioul Teritorial Reșița au apărut memoriul sindicatului nostru, document care nu fusese făcut public și era adresat DOAR dumneavoastră, precum și fotografia pe care v-o dădusem ca probă la ce semnalam (cu acordul doamnei în cauză), fotografia fiind făcută la spital, cu certificatul medical în mână, pentru a demonstra că este bolnavă.

Având în vedere aceste aspecte deosebit de grave, care arată încă o dată maniera agresivă, de gherilă, în care, ilegal, sunt tratați unii angajați ai Societății Române de Radiodifuziune, la Radio România Reșița, vă semnalăm prin prezenta și vă solicităm să luați măsuri urgente:

 • Încălcarea legislației GDPR,

 • Încălcarea dreptului constituțional la imagine, demnitate

 • Încălcarea dreptului constituțional, dar și prevăzut în Codul Civil, al vieții private al membrilor noștri de sindicat.

 • Încălcarea regulamentului intern al SRR (art. 17, 18, 19)

 • Hărțuirea și intimidarea metodice, repetate, organizate și săvârșite asupra colegilor 

 • Discriminare pe criterii de stare de sănătate, apartenență la sindicat (a se vedea programările pentru zile de weekend, majorările salariale, prime, la care membrii noștri de sindicat sunt excluși), apartenență etnică, jigniri repetate și amenințări proferate de membrii acestui grup de presiune.

 • Intimidări și hărțuiri făcute asupra celor doi colegi care au refuzat să se alăture unui grup de presiune constituit în jurul redactorului șef cu delegație Mario H. Balint.

Reiterăm prevederile art 21 din Regulamentul Intern:

Orice comportament care vizează atingerea demnității sau crearea unei atmosfere ostile, intimidante, degradante sau umilitoare, ofensatoare, manifestat atât față de reclamant, cât și de altă persoană care ajută la investigarea cazului, vor fi considerate acte discriminatoare și vor fi sancționate potrivit reglementărilor legale în vigoare. “

Art. 71, Codul Civil:

(1) Orice persoană are dreptul la respectarea vieții sale private.

(2) Nimeni nu poate fi supus vreunor imixtiuni în viața intimă, personală sau de familie, nici în domiciliul, reședința sau corespondența sa, fără consimțământul său ori fără respectarea limitelor prevăzute la art. 75.

(3) Este, de asemenea, interzisă utilizarea, în orice mod, a corespondenței, manuscriselor sau a altor documente personale, precum și a informațiilor din viața privată a unei persoane, fără acordul acesteia ori fără respectarea limitelor prevăzute la art. 75.

Art. 73, Codul Civil:

 1. Orice persoană are dreptul la propria imagine.

Art. 74,Codul civil:

g) difuzarea de materiale conținând imagini privind o persoană aflată la tratament în unitățile de asistență medicală, precum și a datelor cu caracter personal privind starea de sănătate, problemele de diagnostic, prognostic, tratament, circumstanțe în legătură cu boala și cu alte diverse fapte, inclusiv rezultatul autopsiei, fără acordul persoanei în cauză, iar în cazul în care aceasta este decedată, fără acordul familiei sau al persoanelor îndreptățite;

De urgență vă solicităm demiterea conducerii delegate de la Radio România Reșița, având în vedere că sunt puse în pericol sănătatea și viața celor doi colegi. Și, de asemenea, să dispuneți o anchetă internă asupra modului în care documente aparținând Consiliului de Administrație sunt afișate în spații oficiale ale SRR, deși ele nu erau destinate informării publice, iar Dvs, în calitate de membri CA, aveți obligația asumată prin semnătură de a păstra confidențialitatea asupra materialelor. De asemenea, considerăm că prin Legea 41, regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație, regulamentele interne, aveți prerogativele de a veghea la buna funcționare a societății și de a împiedica încălcarea legii și a drepturilor fundamentale ale angajaților SRR, atunci când acestea se fac de către managementul societății.

Vă rugăm să ne comunicați răspunsul la contact@ssrr.ro

Cu stima,

Nicoleta Balaci,

Președinte SSRR

30.03.2020

Memoriu către CA

Către Consiliul de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune,

Către Președintele Director General, Georgică Severin,

Stimați membri ai Consiliului de Administrație,

Stimate domnule Președinte Director General,

Subscrisa, Sindicatul Salariaților din Radio România, formațiune legal constituită la nivel de unitate – SRR, vă aducem în atenție câteva aspecte care, in opinia noastră, sunt grave și care se petrec la nivelul SRR. Vă solicităm prin prezenta, ca, în baza prerogativelor și mandatului conferite de Legea 41/1994 actualizată și de Parlamentul României, precum și potrivit atribuțiilor pe care le aveți stabilite în Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație, să dispuneți măsuri urgente pentru revenirea la legalitate și tragerea la răspundere a celor vinovați.

Vă semnalăm următoarele:

 1. Se fac diverse angajări, în special în sectoare nespecifice obiectului de activitate al SRR, așa cum este el definit în legea 41/1994. După ce am semnalat că au fost angajați inspectori control, deși această funcție nu este prevăzută în standardul ocupațional al României, nu are niciun echivalent cod COR, concursul s-a desfășurat fără nicio problemă, cu încălcarea legii, în opinia noastră. Recent s-a scos la concurs un post de referent de specialitate la serviciul de Pregătire Profesională, iar în cerințele necesare ocupării acestui post, nu există nicio specializare sau criteriu de angajare pentru acest domeniu, ci numai “studii superioare”. Pe de altă parte, serviciul Pregătire Profesională nu și-a făcut datoria de ani buni, având în vedere că în Contractul Colectiv de Muncă (și Codul Muncii) este prevăzută participarea angajaților la cursuri de pregătire profesională cel puțin o dată la doi ani, iar în realitate, mai mult de 90 la sută din personalul SRR nu a urmat un curs organizat de SRR de mai bine de 5 ani. Având în vedere subdimensionarea organigramei în privința personalului de specialitate, dar și faptul că posturile scoase la concurs nu sunt anunțate, potrivit legii, la Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă, vă rugăm să verificați aspectele semnalate și să dispuneți măsuri.

 2. Deși s-au anunțat probleme financiare, iar bugetele titularilor din SRR au fost reduse considerabil, la Reșița, a fost numit un nou redactor șef adjunct pe delegație. Menționăm că ocuparea unei funcții de conducere ca aceea de redactor șef adjunct nu este imperios necesară, multe alte posturi din SRR, cu schema de personal mai amplă, neavând ocupată această funcție. Vă rugăm să analizați situațiile și tăierile bugetare pentru fiecare entitate titulară de buget din SRR și să inițiați o discuție cu managerii, în legătură cu îndeplinirea obiectului de activitate al SRR, în condițiile bugetare date.
 3. Vă rugăm să dispuneți verificarea unei alte situații, pe care noi o considerăm o anomalie în aplicarea legii: anul trecut a fost organizat un concurs extern pentru ocuparea funcțiilor de referent de specialitate la serviciul Registratură, fără a se cere în documentația de concurs un anumit profil profesional, ci doar studii superioare. În urma concursului au fost angajate două persoane, iar la câteva luni după ocuparea postului, una dintre ele a fost transferată la Serviciul Juridic, fără concurs, dar cu un contract de muncă pe durată nedeterminată. Potrivit legii, ocuparea unui post pe durată nedeterminată nu se poate face decât printr-un concurs, iar la Serviciul Juridic cu atât mai riguroasă trebuie să fie selecția. Acesta este doar un exemplu, cel mai recent, însă această “procedură” a fost folosită repetitiv, cu încălcarea legii, inclusiv la ocuparea unor funcții de conducere. Vă rugăm să dispuneți verificarea urgentă a acestor cazuri și să informați angajații SRR și sindicatul despre aceste demersuri.

 4. Vă rugăm să verificați de la cei responsabili și să ne comunicați dacă au fost respectate dispozițiile Legii 76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării fortei de muncă, inclusiv ale normelor de aplicare, dispozițiile HG 1027/2014 și HG 286/2011, în privința angajărilor în SRR. Dacă nu au fost respectate, vă rugăm să ne comunicați care este baza legală ce a stat la baza nerespectării acestor dispoziții.

Vă precizăm totodată că, în urma precedentelor memorii adresate Dvs și discutate in Consiliu, nu am primit din partea secretariatului CA niciun răspuns, ceea ce, de asemenea, este nelegal. Vă rugăm să dispuneți ca secretariatul Consiliului de Administrație să răspundă petenților care vi se adresează, implicit și nouă.

Adresă de corespondență:

contact@ssrr.ro

Splaiul Independentei nr 273, sector 6, București

Cu stimă,

Biroul Operativ SSRR

09.03.2020

Solicitare în baza legii 544/2001 actualizată în 2018

Către Societatea Română de Radiodifuziune,

În atenția:

 • Președintelui Director General, Georgică Severin

 • Responsabilei relații publice și comunicare, director adjunct, Gianina Negreanu

 • Directorului Direcției Resurse Umane – Eduard Nicolau

Solicitare

Subscrisa, Sindicatul Salariaților din Societatea Română de Radiodifuziune, formațiune sindicală legal constituită la nivel de instituție – SRR, prin prezenta, vă solicităm ca în baza legii 544/2001 actualizată în 2018, să ne comunicați următoarele:

 1. Care este cuantumul salariului MEDIU pe SRR în lunile decembrie 2019 , ianuarie 2020, februarie 2020?
 2. Care a fost acest cuantum pe cele trei luni cu un an in urmă – respectiv februarie 2019, ianuarie 2019, decembrie 2018?

 3. Există funcții de conducere ocupate fără concurs, ci doar prin delegație?

 4. Câte funcții de conducere sunt ocupate cu delegație (fără concurs extern organizat)?

 5. Daca răspunsul la întrebările 3 si 4 este pozitiv, unde sunt structurile din organigrama SRR cu posturi de conducere ocupate prin delegație?

 6. Există încadrări cu doua contracte individuale de muncă ale unor angajați SRR în cadrul aceleiași instituții, SRR, pentru perioada ianuarie 2017 – ianuarie 2020?

 7. Există angajați SRR, care sunt încadrați cu contract individual de muncă, care au încheiat totodată cu SRR contract pentru drepturi de autor sau contract prestări servicii, pentru perioada ianuarie 2017- ianuarie 2020?

 8. Există salariați care sunt încadrați cu contract individual de muncă, dar care totodată, prin decizia conducerii, îndeplinesc şi atribuții suplimentare postului lor, pentru perioada ianuarie 2017-ianuarie 2020?

 9. Daca răspunsul la întrebarile 6, 7 şi 8 este afirmativ, câți salariați dețin astfel de contracte de muncă/ contract de drept de autor/contract prestări servicii/ atribuții suplimentare şi câte astfel de contracte sunt înregistrate ?

 10. Dacă răspunsul la întrebarile 6, 7 şi 8 este afirmativ, unde sunt structurile din cadrul organigramei, unde lucrează persoane cu două contracte individuale de muncă în cadrul SRR, care sunt funcțiile de încadrare pentru cele două contracte, care este numărul de ore pentru al doilea contract, care este salariul pentru contractul cu normă întreagă și care este salariul pentru al doilea contract? De asemenea, vă solicităm aceleaşi date şi în situația salariaților SRR care au încheiate contracte de drept de autor/contracte prestări servicii/atribuții suplimentare postului, care este salariul pentru normă şi care este cuantumul plăților efectuate către aceştia, pentru fiecare situație în parte?

 11. În luna decembrie 2019 și în luna ianuarie 2020, s-au acordat prime de merit sau alte beneficii financiare în afara celor care rezultă din Contractul Individual de Muncă sau în afara bonificației de Crăciun, acordată tuturor angajaților?

 12. Dacă răspunsul la întrebarea 11 este afirmativ, vă rugăm să precizați cuantumul total al acestor bonificații, numărul de angajați (inclusiv funcțiile) cărora li s-au acordat și structurile din organigrama SRR unde s-au acordat astfel de prime/bonusuri?Va rugam sa precizati si argumentatia legala a acordarii primelor.

 13. Câte posturi ocupate fără concurs, pe durată determinată, se regăsesc în Societatea Română de Radiodifuziune?

 14. În ce structuri ale instituției se regăsesc aceste posturi?

 15. Care este cuantumul salariului MEDIAN pe SRR în lunile decembrie 2019 , ianuarie 2020, februarie 2020?

 16. Cate sindicate sunt inregistrate la nivel SRR?

 17. Care sunt aceste sindicate?

 18. Va rugam sa ne precizati, pentru fiecare sindicat, care este numarul de membri pentru care angajatorul retine cotizatia pe statul de plata.

Precizăm că întrebările adresate nu se supun protecției datelor personale, ele neavând legătură cu persoane, ci cu cheltuirea banilor publici, într-o instituție finanțată majoritar de la bugetul de stat. Tergiversarea răspunsurilor, răspunsul incomplet/incorect la întrebările adresate, pot fi interpretate ca elemente ale abuzului sau neglijenței in serviciu.

Raspunsurile ne pot fi trimise la contact@ssrr.ro sau in Splaiul Independentei nr. 273, sector 6, Bucuresti.

Cu stima,

Biroul Operativ SSRR

4.03.2020

Adresă către CA, CD si PDG al SRR

Către,

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE RADIODIFUZIUNE (SRR)

În atenția:

CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL Societății Române de Radiodifuziune

COMITETULUI DIRECTOR AL SRR

PREŞEDINTELUI DIRECTOR GENERAL AL SRR

Stimați membri ai Consiliului de Administrație, Stimate domnule Președinte Director General, stimați membri ai Comitetului Director

Subscrisa Sindicatul Salariaților din Radio România, formațiune legal constituită la nivel de unitate – SRR, prin prezenta, vă sesizăm faptul că în încheierea Contractului colectiv de muncă al SRR, intrat în vigoare la data de 16.12.2018, cu valabilitate până la data de 15.12.2020 şi actele adiționale încheiate ulterior, între Societatea Română de Radiodifuziune şi Sindicatul Liber al Lucrătorilor din Societatea Română de Radiodifuziune (SLSRR), nu sunt respectate prevederile Legii nr. 62/2011, astfel acestea sunt lovite de nulitate:

Astfel, vă supunem atenției documentele enumerate mai jos:

 • Contractul colectiv de muncă al SRR, înregistrat la cabinet PDG cu nr.1.00/5358/05.11.2018 şi la Inspecția Muncii – Inspectoratul Teritorial de Muncă Bucureşti cu nr.391/06.11.2018. Reprezentanții semnatari: din partea SRR – Georgică Severin în calitate de Preşedinte Director General şi din partea SLSRR: Marius Pentelescu în calitate de Preşedinte, Nicoleta Lupaşcu, Florina Constantin, Marian Barbu, Mihai Maiorescu, Alin Pop. Contractul colectiv de munca al SRR a intrat în vigoare la data de 16.12.2018 cu valabilitate până la data de 15.12.2020.

 • Actul adițional nr.01 din 20.12.2018, înregistrat la cabinet PDG cu nr.1.00/6298/21.12.2018 şi la Inspecția Muncii – Inspectoratul Teritorial de Muncă Bucureşti cu nr.02/21.12.2018. Reprezentanții semnatari:

  • din partea SRR – Georgică Severin în calitate de Preşedinte Director General şi reprezentanții SRR în Comisia Paritară: Constantin Burloiu, Elena Borcea, Mariana Milan, Florin Bruşten, Eduard Nicolau

  • din partea SLSRR: Marius Pentelescu în calitate de Preşedinte/Copreşedinte Comisia Paritară şi reprezentanții SLSRR în comisia paritară Marian Barbu, Liviu Ofițeru

 • Actul adițional nr.02 din 15.01.2019, înregistrat la cabinet PDG cu nr.1.00/242/18.01.2019 şi la Inspecția Muncii – Inspectoratul Teritorial de Muncă Bucureşti cu nr.03/18.01.2019 Reprezentanții semnatari:

  • din partea SRR – Georgică Severin în calitate de Preşedinte Director General şi reprezentanții SRR în comisia paritară: Constantin Burloiu, Elena Borcea, Mariana Milan, Eduard Nicolau

  • din partea SLSRR: Marius Pentelescu în calitate de Preşedinte/Copreşedinte comisia paritară şi reprezentanții SLSRR în comisia paritară Florina Constantin, Marian Barbu, Mihai Maiorescu, Alin Pop

 • Actul adițional nr.03 din 30.01.2019, înregistrat la cabinet PDG cu nr.1.00/459/31.01.2019 şi la Inspecția Muncii – Inspectoratul Teritorial de Muncă Bucureşti cu nr.04/01.02.2019 Reprezentanții semnatari:

  • din partea SRR – Georgică Severin în calitate de Preşedinte Director General şi reprezentanții SRR în comisia paritară: Constantin Burloiu, Elena Borcea, Mariana Milan, Eduard Nicolau, Bogdan Negulescu

  • din partea SLSRR: Marius Pentelescu în calitate de Preşedinte/Copreşedinte comisia paritară şi reprezentanții SLSRR în comisia paritară Florina Constantin, Marian Barbu, Mihai Maiorescu, Alin Pop.

Totodată, vă rugăm să aveți în vedere că în conformitate cu Certificatul de grefă eliberat de Judecătoria sectorului 1, la data de 24.02.2020, în evidențele compartimentului “Persoane juridice” este înregistrată la numărul de dosar 31511/299/2013, ultima cerere formulată de petenta, SINDICATUL LIBER AL LUCRĂTORILOR DIN SOCIETATEA ROMÂNĂ DE RADIODIFUZIUNE, cu sediul situat în strada G-ral Berthelot nr.60-64, Sector 1, Bucureşti.

SLSRR a dobândit personalitate juridică prin sentința civilă nr.20/26.03.2002 pronunțată de Judecătoria sectorului 1, Bucureşti, în dosarul nr. 160/PJ/2002 este înscris, în Registrul special, aflat la grefa Judecătoriei sectorului 1, la poziția 2/07.05.2002 Partea B.

Certificatul de grefă, din data de 24.02.2020, eliberat de Judecătoria sectorului 1, Bucureşti, are înscrise, următoarele persoane, ca fiind membri ai organului de conducere al SLSRR , după cum urmează:

  • Preşedinte: Nicoleta Balaci

  • Prim-vicepreşedinte : Adrian Doroş

  • Vicepreşedinți : Alin Pop, Marius Pentelescu, Barbu Marian, Mihai Maiorescu, Georgică Pruteanu, Dan Agache, Violeta Arhiri, Cristian Ioan Nita, Liviu Ofițeru, Carmen Rusnac, Vlad Gheorghe, Virgil Zvorişteanu.

Or, anumite persoane menționate mai sus, NU MAI SUNT, membre acestui sindicat şi nici nu mai fac parte din organele de conducere ale SLSRR: un exemplu: doamna Nicoleta Balaci, nu mai este Preşedintele sindicatului SLSRR, aceasta înaintându-şi demisia din această calitate în anul 2018, domnul Dan Agache este pensionat, domnul Georgică Pruteanu este pensionat, domnul Vlad Gheorghe este pensionat și demisionat din SLSRR, doamna Carmen Rusnac este pensionară și a demisionat din SLSRR, domnii Cristian Ioan Niță, Virgil Zvoristeanu și Violeta Arhiri au demisionat din funcțiile de conducere in SLSRR, dar și din acest sindicat.

În conformitate cu art.20 alin.1 din Legea nr.62/2011 a dialogului social “ (1) Organizațiile sindicale sunt obligate să aducă la cunoștința judecătoriei sau a Tribunalului Municipiului București, după caz, unde s-au înregistrat, în termen de 30 de zile, orice modificare ulterioară a statutului, precum și orice schimbare în componența organului de conducere.”

Vă solicităm să constatați incălcarea legislației privind reprezentativitatea acestui sindicat, SLSRR, încă din anul 2018, an în care a fost negociat şi înregistrat la Inspecția Muncii – Inspectoratul Teritorial de Muncă Bucureşti Contractul colectiv de muncă al SRR intrat în vigoare la data de 16.12.2018 cu valabilitate până la data de 15.12.2020 şi să întreprindeți toate măsurile care se impun. Dovada îndeplinirii condițiilor de reprezentativitate a sindicatului aşa cum este prevăzut la art.52 pct.C-la nivel de unitate din Legea nr.62/2011 a dialogului social

C. la nivel de unitate:

a) copie a hotărârii judecătorești definitive de dobândire a personalității juridice de către sindicat și a ultimei hotărâri judecătorești definitive de modificare a statutului și/sau componenței organului executiv de conducere;

b) declarație semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind numărul total de membri;

c) dovadă privind numărul de angajați din unitate, eliberată de angajator;

d) dovada depunerii la inspectoratul teritorial de muncă a unei copii a dosarului de reprezentativitate.”

Vă rugăm să constatați că documentele care stau la baza organizării şi reglementării activității sindicatului SLSRR, aşa cum sunt ele prevăzute de Legea dialoglui social nr.62/2011 sunt în ilegalitate, nefiind respectate prevederile din legea menționată anterior. Precizăm că documentele de constituire și statutulul Sindicatului Liber din Societatea Română de Radiodifuziune se află depuse la sediul Angajatorului, care le-a mai consultat și în negocierile CCM-urilor anterioare.

În ce privește condițiile negocierii Contractului Colectiv de Muncă:

În conformitate cu prevederile art.130 alin.5 di Legea nr.62/2011, părțile trebuie să înscrie în primul proces-verbal de negociere componența comisiei care va negocia CCM, dar şi împuternicirile aferente:

(5) Tot la prima ședință de negociere părțile vor consemna în procesul-verbal următoarele:

a) componența nominală a echipelor de negociere pentru fiecare parte, în baza unor împuterniciri scrise;

b) nominalizarea persoanelor mandatate să semneze contractul colectiv de muncă;

c) durata maximă a negocierilor convenită de părți;

d) locul și calendarul reuniunilor;

e) dovada reprezentativității părților participante la negocieri;

f) dovada convocării tuturor părților îndreptățite să participe la negociere;

g) alte detalii privind negocierea.”

Or, mandatul de reprezentare și împuternicirile părții care reprezintă salariații, nu au cum să întrunească cerințele legale, întrucât sindicatul respectiv nu mai are președinte, dar nici numărul necesar în organul de conducere, (după cum se vede în certificatul de grefă anexat), pentru ca acesta să poată desemna, statutar, reprezentanții în Comisia Paritară și în alte structuri unde un sindicat reprezentativ are acces, potrivit legii. Aceste aspect puteau fi sesizate înainte de începerea negocierilor, întrucât hotărârea judecătorească de înființare a SLSRR și statutul Sindicatului Liber al Lucrătorilor din SRR au fost depuse, așa cum am arătat, și consultate de Angajator și negocierea CCM-urilor anterioare.

Ca urmare a celor de mai sus constatăm că:

  • angajatorul SRR a negociat Contractul Colectiv de Muncă al SRR pentru perioada 2018-2020 cu un sindicat care nu indeplineste condițiile prevăzute de legea dialogului social de a participa şi negocia CCM la nivel de unitate,

  • angajatorul avea obligația verificării condițiilor de reprezentativitate al SLSRR. În acest caz, ne putem gândi că angajatorul a cunoscut situația documentelor şi mandatelor neconforme ale SLSRR şi astfel SLSRR a fost subordonat angajatorului , acceptând cu bună ştiință imixtiunea angajatorului în activitatea sindicală și viciind profund negocierea drepturilor colective în condiții de egalitate și reprezentativitate, asa cum legea prevede. Imixtiunea angajatorului în activitatea sindicală este interzisă prin lege. Constatăm totodată că angajatorul, prin neverificarea aspectelor sesizate, şi-a îndeplinit în mod necorespunzător şi neglijent atribuțiile prevăzute de Legea nr.41/1994, legii 62/2011 şi normele interne ale SRR.

  • dat fiind că Sindicatul Liber al Lucrătorilor din Societatea Română de Radiodifuziune nu îndeplineşte condițiile de reprezentativitate la nivel SRR, sunt puse sub semnul întrebării numirea şi mandatul reprezentanților sindicatului în comisiile de Sănătate şi Securitate în muncă din SRR, în comisiile de cercetare disciplinară, în comisiile de concurs pentru angajare și toate demersurile și documentele care decurg din exercitarea, abuzivă, a prerogativelor unui sindicat reprezentativ.

  • Considerăm că au fost viciate, de asemenea, etapele legale pentru încheierea regulamentelor interne, planului de formare profesională, modificarea organigramei SRR, organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, numirile in functii de conducere cu delegații etc, consultarea cu un sindicat care nu îndeplinește condițiile legale de reprezentativitate și fără verificarea documentelor acestuia, atrăgând nulitatea absolută a tuturor documentelor încheiate.

  • Considerăm că și Comitetul Director, în avizarea documentelor Consiliului de Administrație, potrivit atribuțiilor care decurg din legea 41/1994 si regulamentelor interne, nu a verificat îndeplinirea condițiilor legale ale negocierilor/relațiilor cu Sindicatul Liber al Lucrătorilor din Societatea Română de Radiodifuziune, contribuind, astfel, la vicierea procedurilor.

  • Vă solicităm, totodată, să dispuneți verificarea celor de mai sus și sancționarea tuturor persoanelor responsabile de aceste ilegalități dar și măsuri de revenire la cadrul legal.

Așteptăm rezoluții la cele solicitate, la adresa de email contact@ssrr.ro și la adresa Splaiul Independentei nr. 273, sector 6, București.

Aceasta este, totodată, o plângere prealabilă.

28.02.2020

Biroul Operativ al SSRR,

Președinte SSRR, Nicoleta Viorica Balaci

CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI DESPRE NOUL CORONAVIRUS (Covid-19)

10 elemente comportamentale care trebuiesc urmate:

 • Spălați-vă mâinile de multe ori;
 • Evitați contactul cu persoane care sunt suspecte de infecții respiratorii acute;
 • Nu vă atingeți ochii , nasul si gura cu mâinile;
 • Acoperiți-vă gura și nasul daca stranutați sau tușiți;
 • Nu luați medicamente antivirale si nici antibiotice decât în cazul în care va prescrie medicul;
 • Curățați toate suprafețele cu dezinfectanți pe bază de clor sau alcool;
 • Utilizați masca de protecție doar în cazul in care suspectați că sunteți bolnav sau în cazul în care acordați asistență persoanelor bolnave;
 • Produsele ”MADE in CHINA” sau pachetele primite din China nu sunt periculoase;
 • Sunați la 112 dacă aveți febră, tușiți sau v-ați întors din China sau zonele in carantina din Europa de cel puțin 14 zile;
 • Animalele de companie nu transmit coronavirus.

1  Spălați-vă mâinile de multe ori

Spălarea și dezinfectarea mâinilor sunt acțiuni decisive pentru a preveni infecția. Mâinile se spală cu apă și săpun cel putin 20 de secunde. Daca nu exista apă și săpun, puteți folosi un dezinfectant pentru mâini pe bază de alcool de 60%.

Spălarea mâinilor elimina virusul.

2  Evitați contactul cu persoane care sunt suspecte de infecții respiratorii acute

Mențineți distanța de cel puțin 1 metru între dumneavoastră și alte persoane, în special când acestea tușesc, strănută sau au febră, deoarece picăturile de salivă pot transmite virusul de la o distanță apropiată.

3 Nu vă atingeți ochii , nasul și gura cu mâinile

Virusul se transmite mai ales pe cale respiratorie, dar poate intra în corp prin ochi, nas și gură, astfel eviați atingerea dacă nu v-ați spălat bine mâinile.

Mâinile intră in contact cu suprafețele contaminate de virus răspândidu-se in tot corpul .

Acoperiți-vă gura și nasul dacă strănutați sau tușiți

Dacă aveți infecție respiratoare acută, evitați apropierea de alte persoane, tușiți cu gura acoperită sau într-un șervețel de preferat de unică folosință, purtați mască de protecție si spălați măinile. Dacă in momentul în care tușiți vă acoperiți gura cu mâinile ,puteți contamina obiecte sau persoane cu care veniți în contact.

5 Nu luați medicamente antivirale și nici antibiotice decât în cazul în care vă prescrie medicul

Momentan, nu există cercetări științifice  care  evidentiază ca folosirea medicamentelor antivirale, pot  preveni infectarea cu noul coronavirus (Covid-19). Antibioticele funcționeaza doar  impotriva bacteriilor nu împotriva virusului.

Covid-19 este un virus, deci nu se utilizează antibiotic ca și metodă de prevenire sau tratament, decât în cazul în care se constată și o infecție bacteriană.

6 Curățați toate suprafețele cu dezinfectanți pe bază de clor sau alcool

Dezinfectanții chimici ce pot ucide noul coronavirus (Covid-19), sunt dezinfectanți ce conțin, clor, înnălbitori, solvent, etanol de 75%, acid paracetic si cloroform. Medicul și farmacistul dumneavoastră vor ști ce să recomande.

7 Utilizați mască de protecție doar în cazul în care suspectați că sunteți bolnav sau în cazul în care acordați asistență persoanelor bolnave

Organizația Mondială a Sănătății, recomandă folosirea  măștii de protecție doar în cazul în care suspectați că ați fost contaminat  cu noul coronavirus, și prezentați simptome de tuse, strănut, sau în cazul in care acordați asistență unei persoane care este suspectă de a fi infectată cu noul coronavirus. (O calatorie recenta în China sau zonele in carantina din Europa, cu simptome respiratorii).

UTILIZAREA MĂȘTII DE PROTECȚIE – ajută și limitează  răspândirea virusului dar trebuie să fie folosită împreună cu celelalte măsuri de igienă printre care spălarea mâinilor pentru cel puțin 20 de secunde. Nu este necesar a se  folosi măști de protecție suprapuse una peste alta.

8 Produsele MADE in CHINA sau pachetele primite din China nu sunt periculoase

Organizația Mondial a Sănătății a declarat că persoanele care primesc pachete din China nu se supun nici unui risc de a se contamina cu noul coronavirus, deoarece acesta nu trăieste mult timp pe suprafețe . Până în prezent nu există nici o dovadă că produsele/obiectele produse în China pot transmite noul coronavirus (Covid-19).

9 Sunați la 112 dacă aveți febră, tușiți sau v-ați întors din China sau zonele in carantina din Europa de cel puțin 14 zile

Perioada de incubație a noului coronavirus, este cuprins intre 1 și 14 zile. Daca v-ați întors dintr-o călătorie din China sau zonele in carantina din Europa de mai puțin de 14 zile sau ați intrat în contact cu persoane care s-au întors din China sau zonele in carantina din Europa de mai puțin 14 zile și aveți febră, tușiți, prezentați dificultate respiratorie, dureri musculare și stări de oboseală, sunați la 112 pentru a primi informații necesare. Purtați mască de protecție dacă intrați în contact cu alte persoane, folosiți servețele de unică folosință și spală bine mâinile.

10 Animalele de companie nu transmit coronavirus

În acest moment nu există dovezi că animalele de companie, câini și pisici pot fi infectate de virus. În orice caz, trebuie  să ne spălăm tot timpul mâinile cu apă și săpun după ce intrăm în contact cu animalele de companie.

 

Sursa: Ministerul Sanatatii