Adresa/Solicitare SSRR – Radio Resita

Către Președintele Director General al Societății Române de Radiodifuziune, Georgică Severin

Către Consiliul de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune,

Către Secretarul General al Studiourilor Teritoriale, Emilian Blînda,

Către Directorul Resurse Umane, Eduard Nicolau,

Stimate doamne, stimați domni,

Sindicatul Salariaților din Radio România, organizație legal constituită la nivel de unitate, SRR, având în vedere faptul că am fost sesizați cu privire la posibile nerespectări ale timpului de muncă și de odihnă, inclusiv nerespectarea evidențierii reale a orelor de muncă prestate de salariați în cadrul Studioului Teritorial Reșița, dar și lipsa oricărui răspuns/rezolvare privind cazurile de hărțuire semnalate de noi și membrii noștri de sindicat (Gerhard Cwoika, Anca Marilena Bica Bălălau, Alin Datcu), vă solicităm să ne precizați:

 1. Cum sunt evidențiate orele prestate de către salariați în afara programului de lucru înscris în contractele individuale de muncă.

 2. Cum sunt pontați salariații care au activități în teren după orele de program și dacă există obligația acestora de a reveni, chiar după terminarea programului de lucru, pentru a preda sau a realiza materialele finale și ce criterii stau la baza selectării salariaților care lucrează în zilele libere legale.

 3. Dacă sunt obligați salariații să lucreze suplimentar pentru a realiza materialele ce vor fi difuzate în perioada concediilor legale de odihnă și dacă aceste ore suplimentare sunt evidențiate corespunzător.

 4. Cum au fost stabilite și care sunt normele de muncă pentru toți salariații SRR, conform dispozițiilor C. Muncii art. 131 „Normarea muncii se aplică tuturor categoriilor de salariați”. De asemenea, vă solicităm să ne transmiteți procedura care a stat la baza elaborării normelor de muncă, în conformitate cu art. 132 din C. Muncii „Normele de muncă se elaborează de către angajator, conform normativelor în vigoare, sau, în cazul în care nu există normative, normele de muncă se elaborează de către angajator după consultarea sindicatului reprezentativ ori, după caz, a reprezentanților salariaților.

 5. Cum se aplică dispozițiile art. 121 și dacă pentru orele suplimentare există dovada solicitării angajatorului, respectiv dovada acceptării din partea salariatului.

 6. Care sunt măsurile dispuse la nivelul SRR pentru evitarea situațiilor de hărțuire morală la locul de muncă și cum sunt acestea implementate. De asemenea, pentru că sesizările primite din partea membrilor noștri au ca obiect astfel de situații de hărțuire, vă solicităm să ne prezentați stadiul cercetărilor dispuse și începute ca urmare a sesizărilor anterioare.

 7. În ce măsură SRR a soluționat sesizările anterioare cu privire la hărțuirea salariaților din cadrul Studioului Teritorial Reșița.

 8. Cărui serviciu/departament/compartiment se pot adresa salariații în situația în care se consideră că sunt hărțuiți și/sau discriminați și care este procedura stabilită în astfel de situații, în conformitate cu dispozițiile legale obligatorii pentru angajatori.

 9. Cum sunt stabilite salariile pentru aceeași funcție, conform grilei (anexa CCM), având în vedere că există diferențe de până la 300% între minimul și maximul grilei.

De asemenea vă atașăm adresa colegului Gabriel Pintilie și vă solicităm să luați măsurile legale pentru ca hărțuirea asupra membrilor de sindicat să înceteze, iar activitatea să se desfășoare în conformitate cu dispozițiile legale.

În acest vă informăm că în cadrul ședinței din data de 24.08.2020 la care a participat și Președintele Director General al SRR, s-a decis constituirea unei comisii privind o eventuală breșă de securitate, deși documentul la care se face referire (și pe care vi l-am înaintat și Dvs)a fost asumat de către autor – Mario Balint, acesta fiind trimis pe adresele oficiale al SRR, de la o terță adresă de email, fiind astfel public.

Totodată, având în vedere că, deși tot la Studioul Teritorial Reșița a fost semnalată o altă breșă de securitate, fiind dezvăluite date cu caracter personal ale unor salariați, (Anca Marilena Bica Bălălau), așa cum a semnalat și sindicatul nostru, angajatorul nu a dispus nicio măsură, raportul comisiei înființate nefiind încă finalizat, considerăm că sesizările salariaților sunt tratate cu dublă măsură, fiind astfel aplicat un tratament diferențiat.

Vă reamintim că angajatorul are obligația legală de a se asigura că:

 • Este respectată egalitatea de șanse și tratament pentru toți angajații

 • Nu există situații de hărțuire morală, fizică sau de altă natură

 • Există o repartizare justă și echitabilă a turelor de lucru și a sarcinilor de serviciu

 • Se respectă drepturile cu privire la libertatea de exprimare și de asociere

 • Sănătatea și securitatea salariaților nu sunt puse în pericol

 • Salariații îndeplinesc numai sarcinile prevăzute de COR și Standardul Ocupațional pentru funcțiile pe care sunt încadrați, iar fișele de post corespund întocmai

 • Se respectă timpul legal de muncă și de repaus

 • Se asigură iun mediu optim pentru buna desfășurare a activității

 • Dispozițiile legale incidente sunt respectate întocmai și aplicate fără discriminare.


Așteptăm răspuns la contact@ssrr.ro

Cu respect, 24.08.2020

Nicoleta Balaci,

Președinte SSRR

Solicitare conform Legii nr. 544/2001

Către,

Consiliul de Administrație

Societatea Română de Radiodifuziune (S.R.R.)

Subscrisa, Sindicatul Salariaților din Radio România, formațiune legal constituită la nivel de unitate (SRR), prin prezenta formulăm o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, dar și în calitate de structură sindicală, la care vă solicităm să ne răspundeți în termenul legal de 10 zile,

Având în vedere:

 • atribuțiile Consiliului de Administrație al Societății Române de Radiodifuzine conferite de Legea nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune,

 • scopul Sindicatul Salariaților din Radio România de a apăra interesele profesionale, economice și sociale ale membrilor ei

 • e-mailul transmis în cadrul Studioului Teritorial Reșița, structură din cadrul S.R.R., pe adresele interne ale studioului, dar și extern, de la o adresă car ne este necunoscută (anexăm e-mail)

prin prezenta vă rugăm să ne comunicați:

 1. Dacă există un proiect/discuție la nivelul Consiliului de Administrație referitor la modificarea structurii organizatorice în ceea ce privește studiourile teritoriale „necesare realizării obiectului specific de activitate” al S.R.R. și cărora li s-a acordat, în conformitate cu legea, competențe în domeniul tehnic, economic, comercial, administrativ, financiar, precum si delegare în probleme juridice. În caz afirmativ, vă rugăm să argumentați.

 1. Dacă a fost solicitat, de către Consiliul de Administrație., un material/o documentare domnului Balint Mario Hadrian, redactor șef în cadrul Studioului Teritorial Reșița, cu privire la o eventuală modificare a statutului postului, din studio teritorial în studio local. În caz afirmativ, vă rugăm să argumentați.

 1. Dacă a fost solicitat, de către Consiliului de Administrație, domnului Balint Mario Hadrian, redactor șef cu delegație în cadrul Studioului Teritorial Reșița (STR), o analiză economico-financiară în cazul în care Radio Reșița pierde statutul de studio teritorial. În caz afirmativ, vă rugăm să argumentați.

 1. Dacă sunteți la curent că la Radio Reșița continuă acțiunile de hărțuire și intimidare a unor angajați, mulți dintre ei adresându-se dumneavoastră, prin intermediul nostru și al managerului Laura Sgaverdea, sesizări la care NU S-A PRIMIT NICIUN RĂSPUNS. De altfel, acest document întocmit și asumat de redactorul șef cu delegație al Studioului Teritorial Reșița, domnul Balint Mario Hadrian, reprezintă tot o formă de hărțuire a membrilor noștri de sindicat, în proiectul respectiv Mario Balint eliminând din organigramă funcțiile deținute de ei (de execuție sau conducere). Am fost informați că managerul Studioului Teritorial Reșița a transmis membrilor CA sesizari cu privire la situația studioului, pentru care, de asemenea, nu a primit niciun răspuns până la data prezentei.

 1. Dacă a fost efectuată o analiză a perfomanței studiourilor teritoriale în ultimii 5 ani. În caz afirmativ, vă rugăm să ne înaintați o copie a acesteia.

 1. Având în vedere îngrijorările transmise de membrii noștri de sindicat, dar și de alți salariați, vă rugăm să precizați care este situația financiară a Societății Române de Radiodifuziune la data prezentei? De asemenea, vă rugăm să comunicați public, în organizație, aceste informații.

 1. Ce ne puteți spune despre stadiul rapoartelor de activitate ale S.R.R. pentru anii 2017-2019 depuse la comisiile de specialitate din ParlamentulRomâniei?

Vă semnalăm, de asemenea, că există deja un obicei la nivelul structurilor responsabile din SRR cărora le adresăm solicitări sau întrebări, de a răspunde evaziv, altor subiecte decât celor solicitate, de a ne informa doar că solicitarea a fost redirecționată, în spețele respective nefăcându-se, de fapt, niciun demers. În afară de faptul că sunt încălcate reglementările referitoare la petiții, această atitudine încurajează abuzurile și pe cei care le comit. Ne referim la răspunsuri aiuritoare, nedemne de funcțiile publice ocupate, venite din partea domnului Eduard Nicolau, director cu delegație Direcția Resurse Umane, domnului Emilian Blînda – secretar general al Studiourilor Teritoriale, Mariana Milan – șef Serviciu Juridic, Geanina Negreanu – șef serviciu Comunicare, Mario Balint Hadrian – redactor șef cu delegație Radio Reșița, Florin Humiță – inginer șef și o perioadă manager cu delegație la Radio Reșița.

Vă rugăm, ca pe lângă răspunsurile solicitate, să dispuneți măsuri.

Cu stimă,

Nicoleta Balaci,

Președinte SSRR

22.08.2020

Solicitare informatii publice

Către

Președinte Director General, Georgică Severin,

In atentia

Consiliul de Administrație al SRR,

Comitetul Director al SRR,

Director Direcția Economică,

Unitate Management Proiect,

Subscrisa, Sindicatul Salariaților din Radio România, formațiune legal constituită la nivel de unitate (SRR), prin prezenta formulăm o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare la care vă solicităm să ne răspundeți în termenul legal de 10 zile. Dorim să primim răspunsuri concrete la următoarele întrebări și copii după documente, acolo unde solicităm.

 1. Dacă începând din 2017 și până în prezent, Societatea Română de Radiodifuziune derulează împreună cu Ministerul Culturii proiecte.

 2. Dacă există aceste proiecte, vă rugăm să le nominalizați și să specificați când au început și pe ce durată se derulează.

 3. Pentru fiecare proiect, vă rugăm să precizați ce foruri din conducerea SRR au hotărât și/sau avizat aceste proiecte.

 4. Pentru fiecare proiect, vă rugăm să precizați dacă au fost/sunt implicați angajați SRR.

 5. Dacă răspunsul la întrebarea 4 este afirmativ, vă rugăm să precizați, pentru fiecare proiect, câți angajați SRR au fost sau sunt implicați.

 6. Dacă răspunsul la întrebarea 4 este afirmativ, vă rugăm să precizați câți angajați sunt din structurile de conducere SRR și câți ocupă funcții de execuție.

 7. Dacă răspunsul la întrebarea 6 este afirmativ în privința unor angajați în structurile de conducere, care sunt acele structuri.

 8. Dacă răspunsul la întrebarea 4 este afirmativ, vă rugăm să precizați care este modalitatea contractuală prin care angajații SRR lucrează pentru acest proiect.

 9. Dacă răspunsul la întrebarea 1 este afirmativ, vă rugăm sa precizați valoarea fiecărui contract în parte.

 10. Dacă răspunsul la întrebarea 1 este afirmativ, vă rugăm să precizați obligațiile SRR în aceste proiecte.

 11. Dacă răspunsul la întrebarea 1 este afirmativ, vă rugăm să precizați dacă și colaboratori ai SRR sunt implicați în acest proiect.

 12. Dacă răspunsul la întrebarea 11 este afirmativ, vă rugăm să precizați care este modalitatea contractuală prin care colaboratorii participă la proiect.

 13. Dacă răspunsul la întrebarea 1 este afirmativ, vă rugăm să precizați în care capitole din Bugetul de Venituri și Cheltuieli al SRR sunt prevăzute bugetarea și cheltuielile SRR.

 14. Dacă răspunsul la întrebarea 1 este afirmativ, vă rugăm să ne puneți la dispoziție copie după următoarele documente:
  – Hotărâri de Consiliu de Administrație al SRR și nota de fundamentare în baza cărora s-au aprobat proiectele.
  – Documente de avizare și/sau aprobare de către Comitetul Director al SRR împreună cu notele de fundamentare pentru aceste proiecte.
  – Avizele juridice și economice, precum și ale altor compartimente implicate
  – Toate rapoartele din baza de date a Arhivei Digitale

 15. Dacă mai sunt și alte proiecte pentru care SRR prin Unitatea Management Proiect a aplicat, în ce condiții, pe ce axe, care este scopul acestora. Vă rugăm să ne comunicațitotodată denumirea proiectelor.

 16. Dacă răspunsul la întrebarea 15 este afirmativ vă rugăm să ne puneți la dispoziție copie după următoarele documente:
  – Hotărâri de Consiliu de Administrație al SRR și nota de fundamentare în baza cărora s-au aprobat proiectele.
  – Documente de avizare și/sau aprobare de către Comitetul Director al SRR împreună cu notele de fundamentare pentru aceste proiecte.
  – Avizele juridice și economice, precum și ale altor compartimente implicate

 17. Dacă în perioada 2017 și până în prezent în cadrul UMP a fost numită o persoană pentru ocuparea postul de Director sau a fost organizat concurs în acest sens.

 18. Dacă în perioada 2017 și până în prezent în cadrul UMP au fost angajate persoane și încheiate contracte individuale de muncă .

 19. Dacă răspunsul la întrebarea 17 este afirmativ, vă rugăm să ne comunicați cate persoane au fost angajate, modul în care au fost recrutate, care este data de începere a contractelor și perioada.

Adresa noastră de corespondență la care așteptăm documentele solicitate este contact@ssrr.ro.

Cu mulțumiri,

Președinte SSRR,

Nicoleta Balaci,

06.08.2020