Adresă către CA, CD si PDG al SRR

Către,

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE RADIODIFUZIUNE (SRR)

În atenția:

CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL Societății Române de Radiodifuziune

COMITETULUI DIRECTOR AL SRR

PREŞEDINTELUI DIRECTOR GENERAL AL SRR

Stimați membri ai Consiliului de Administrație, Stimate domnule Președinte Director General, stimați membri ai Comitetului Director

Subscrisa Sindicatul Salariaților din Radio România, formațiune legal constituită la nivel de unitate – SRR, prin prezenta, vă sesizăm faptul că în încheierea Contractului colectiv de muncă al SRR, intrat în vigoare la data de 16.12.2018, cu valabilitate până la data de 15.12.2020 şi actele adiționale încheiate ulterior, între Societatea Română de Radiodifuziune şi Sindicatul Liber al Lucrătorilor din Societatea Română de Radiodifuziune (SLSRR), nu sunt respectate prevederile Legii nr. 62/2011, astfel acestea sunt lovite de nulitate:

Astfel, vă supunem atenției documentele enumerate mai jos:

 • Contractul colectiv de muncă al SRR, înregistrat la cabinet PDG cu nr.1.00/5358/05.11.2018 şi la Inspecția Muncii – Inspectoratul Teritorial de Muncă Bucureşti cu nr.391/06.11.2018. Reprezentanții semnatari: din partea SRR – Georgică Severin în calitate de Preşedinte Director General şi din partea SLSRR: Marius Pentelescu în calitate de Preşedinte, Nicoleta Lupaşcu, Florina Constantin, Marian Barbu, Mihai Maiorescu, Alin Pop. Contractul colectiv de munca al SRR a intrat în vigoare la data de 16.12.2018 cu valabilitate până la data de 15.12.2020.

 • Actul adițional nr.01 din 20.12.2018, înregistrat la cabinet PDG cu nr.1.00/6298/21.12.2018 şi la Inspecția Muncii – Inspectoratul Teritorial de Muncă Bucureşti cu nr.02/21.12.2018. Reprezentanții semnatari:

  • din partea SRR – Georgică Severin în calitate de Preşedinte Director General şi reprezentanții SRR în Comisia Paritară: Constantin Burloiu, Elena Borcea, Mariana Milan, Florin Bruşten, Eduard Nicolau

  • din partea SLSRR: Marius Pentelescu în calitate de Preşedinte/Copreşedinte Comisia Paritară şi reprezentanții SLSRR în comisia paritară Marian Barbu, Liviu Ofițeru

 • Actul adițional nr.02 din 15.01.2019, înregistrat la cabinet PDG cu nr.1.00/242/18.01.2019 şi la Inspecția Muncii – Inspectoratul Teritorial de Muncă Bucureşti cu nr.03/18.01.2019 Reprezentanții semnatari:

  • din partea SRR – Georgică Severin în calitate de Preşedinte Director General şi reprezentanții SRR în comisia paritară: Constantin Burloiu, Elena Borcea, Mariana Milan, Eduard Nicolau

  • din partea SLSRR: Marius Pentelescu în calitate de Preşedinte/Copreşedinte comisia paritară şi reprezentanții SLSRR în comisia paritară Florina Constantin, Marian Barbu, Mihai Maiorescu, Alin Pop

 • Actul adițional nr.03 din 30.01.2019, înregistrat la cabinet PDG cu nr.1.00/459/31.01.2019 şi la Inspecția Muncii – Inspectoratul Teritorial de Muncă Bucureşti cu nr.04/01.02.2019 Reprezentanții semnatari:

  • din partea SRR – Georgică Severin în calitate de Preşedinte Director General şi reprezentanții SRR în comisia paritară: Constantin Burloiu, Elena Borcea, Mariana Milan, Eduard Nicolau, Bogdan Negulescu

  • din partea SLSRR: Marius Pentelescu în calitate de Preşedinte/Copreşedinte comisia paritară şi reprezentanții SLSRR în comisia paritară Florina Constantin, Marian Barbu, Mihai Maiorescu, Alin Pop.

Totodată, vă rugăm să aveți în vedere că în conformitate cu Certificatul de grefă eliberat de Judecătoria sectorului 1, la data de 24.02.2020, în evidențele compartimentului “Persoane juridice” este înregistrată la numărul de dosar 31511/299/2013, ultima cerere formulată de petenta, SINDICATUL LIBER AL LUCRĂTORILOR DIN SOCIETATEA ROMÂNĂ DE RADIODIFUZIUNE, cu sediul situat în strada G-ral Berthelot nr.60-64, Sector 1, Bucureşti.

SLSRR a dobândit personalitate juridică prin sentința civilă nr.20/26.03.2002 pronunțată de Judecătoria sectorului 1, Bucureşti, în dosarul nr. 160/PJ/2002 este înscris, în Registrul special, aflat la grefa Judecătoriei sectorului 1, la poziția 2/07.05.2002 Partea B.

Certificatul de grefă, din data de 24.02.2020, eliberat de Judecătoria sectorului 1, Bucureşti, are înscrise, următoarele persoane, ca fiind membri ai organului de conducere al SLSRR , după cum urmează:

  • Preşedinte: Nicoleta Balaci

  • Prim-vicepreşedinte : Adrian Doroş

  • Vicepreşedinți : Alin Pop, Marius Pentelescu, Barbu Marian, Mihai Maiorescu, Georgică Pruteanu, Dan Agache, Violeta Arhiri, Cristian Ioan Nita, Liviu Ofițeru, Carmen Rusnac, Vlad Gheorghe, Virgil Zvorişteanu.

Or, anumite persoane menționate mai sus, NU MAI SUNT, membre acestui sindicat şi nici nu mai fac parte din organele de conducere ale SLSRR: un exemplu: doamna Nicoleta Balaci, nu mai este Preşedintele sindicatului SLSRR, aceasta înaintându-şi demisia din această calitate în anul 2018, domnul Dan Agache este pensionat, domnul Georgică Pruteanu este pensionat, domnul Vlad Gheorghe este pensionat și demisionat din SLSRR, doamna Carmen Rusnac este pensionară și a demisionat din SLSRR, domnii Cristian Ioan Niță, Virgil Zvoristeanu și Violeta Arhiri au demisionat din funcțiile de conducere in SLSRR, dar și din acest sindicat.

În conformitate cu art.20 alin.1 din Legea nr.62/2011 a dialogului social “ (1) Organizațiile sindicale sunt obligate să aducă la cunoștința judecătoriei sau a Tribunalului Municipiului București, după caz, unde s-au înregistrat, în termen de 30 de zile, orice modificare ulterioară a statutului, precum și orice schimbare în componența organului de conducere.”

Vă solicităm să constatați incălcarea legislației privind reprezentativitatea acestui sindicat, SLSRR, încă din anul 2018, an în care a fost negociat şi înregistrat la Inspecția Muncii – Inspectoratul Teritorial de Muncă Bucureşti Contractul colectiv de muncă al SRR intrat în vigoare la data de 16.12.2018 cu valabilitate până la data de 15.12.2020 şi să întreprindeți toate măsurile care se impun. Dovada îndeplinirii condițiilor de reprezentativitate a sindicatului aşa cum este prevăzut la art.52 pct.C-la nivel de unitate din Legea nr.62/2011 a dialogului social

C. la nivel de unitate:

a) copie a hotărârii judecătorești definitive de dobândire a personalității juridice de către sindicat și a ultimei hotărâri judecătorești definitive de modificare a statutului și/sau componenței organului executiv de conducere;

b) declarație semnată de reprezentantul legal al sindicatului privind numărul total de membri;

c) dovadă privind numărul de angajați din unitate, eliberată de angajator;

d) dovada depunerii la inspectoratul teritorial de muncă a unei copii a dosarului de reprezentativitate.”

Vă rugăm să constatați că documentele care stau la baza organizării şi reglementării activității sindicatului SLSRR, aşa cum sunt ele prevăzute de Legea dialoglui social nr.62/2011 sunt în ilegalitate, nefiind respectate prevederile din legea menționată anterior. Precizăm că documentele de constituire și statutulul Sindicatului Liber din Societatea Română de Radiodifuziune se află depuse la sediul Angajatorului, care le-a mai consultat și în negocierile CCM-urilor anterioare.

În ce privește condițiile negocierii Contractului Colectiv de Muncă:

În conformitate cu prevederile art.130 alin.5 di Legea nr.62/2011, părțile trebuie să înscrie în primul proces-verbal de negociere componența comisiei care va negocia CCM, dar şi împuternicirile aferente:

(5) Tot la prima ședință de negociere părțile vor consemna în procesul-verbal următoarele:

a) componența nominală a echipelor de negociere pentru fiecare parte, în baza unor împuterniciri scrise;

b) nominalizarea persoanelor mandatate să semneze contractul colectiv de muncă;

c) durata maximă a negocierilor convenită de părți;

d) locul și calendarul reuniunilor;

e) dovada reprezentativității părților participante la negocieri;

f) dovada convocării tuturor părților îndreptățite să participe la negociere;

g) alte detalii privind negocierea.”

Or, mandatul de reprezentare și împuternicirile părții care reprezintă salariații, nu au cum să întrunească cerințele legale, întrucât sindicatul respectiv nu mai are președinte, dar nici numărul necesar în organul de conducere, (după cum se vede în certificatul de grefă anexat), pentru ca acesta să poată desemna, statutar, reprezentanții în Comisia Paritară și în alte structuri unde un sindicat reprezentativ are acces, potrivit legii. Aceste aspect puteau fi sesizate înainte de începerea negocierilor, întrucât hotărârea judecătorească de înființare a SLSRR și statutul Sindicatului Liber al Lucrătorilor din SRR au fost depuse, așa cum am arătat, și consultate de Angajator și negocierea CCM-urilor anterioare.

Ca urmare a celor de mai sus constatăm că:

  • angajatorul SRR a negociat Contractul Colectiv de Muncă al SRR pentru perioada 2018-2020 cu un sindicat care nu indeplineste condițiile prevăzute de legea dialogului social de a participa şi negocia CCM la nivel de unitate,

  • angajatorul avea obligația verificării condițiilor de reprezentativitate al SLSRR. În acest caz, ne putem gândi că angajatorul a cunoscut situația documentelor şi mandatelor neconforme ale SLSRR şi astfel SLSRR a fost subordonat angajatorului , acceptând cu bună ştiință imixtiunea angajatorului în activitatea sindicală și viciind profund negocierea drepturilor colective în condiții de egalitate și reprezentativitate, asa cum legea prevede. Imixtiunea angajatorului în activitatea sindicală este interzisă prin lege. Constatăm totodată că angajatorul, prin neverificarea aspectelor sesizate, şi-a îndeplinit în mod necorespunzător şi neglijent atribuțiile prevăzute de Legea nr.41/1994, legii 62/2011 şi normele interne ale SRR.

  • dat fiind că Sindicatul Liber al Lucrătorilor din Societatea Română de Radiodifuziune nu îndeplineşte condițiile de reprezentativitate la nivel SRR, sunt puse sub semnul întrebării numirea şi mandatul reprezentanților sindicatului în comisiile de Sănătate şi Securitate în muncă din SRR, în comisiile de cercetare disciplinară, în comisiile de concurs pentru angajare și toate demersurile și documentele care decurg din exercitarea, abuzivă, a prerogativelor unui sindicat reprezentativ.

  • Considerăm că au fost viciate, de asemenea, etapele legale pentru încheierea regulamentelor interne, planului de formare profesională, modificarea organigramei SRR, organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, numirile in functii de conducere cu delegații etc, consultarea cu un sindicat care nu îndeplinește condițiile legale de reprezentativitate și fără verificarea documentelor acestuia, atrăgând nulitatea absolută a tuturor documentelor încheiate.

  • Considerăm că și Comitetul Director, în avizarea documentelor Consiliului de Administrație, potrivit atribuțiilor care decurg din legea 41/1994 si regulamentelor interne, nu a verificat îndeplinirea condițiilor legale ale negocierilor/relațiilor cu Sindicatul Liber al Lucrătorilor din Societatea Română de Radiodifuziune, contribuind, astfel, la vicierea procedurilor.

  • Vă solicităm, totodată, să dispuneți verificarea celor de mai sus și sancționarea tuturor persoanelor responsabile de aceste ilegalități dar și măsuri de revenire la cadrul legal.

Așteptăm rezoluții la cele solicitate, la adresa de email contact@ssrr.ro și la adresa Splaiul Independentei nr. 273, sector 6, București.

Aceasta este, totodată, o plângere prealabilă.

28.02.2020

Biroul Operativ al SSRR,

Președinte SSRR, Nicoleta Viorica Balaci

CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI DESPRE NOUL CORONAVIRUS (Covid-19)

10 elemente comportamentale care trebuiesc urmate:

 • Spălați-vă mâinile de multe ori;
 • Evitați contactul cu persoane care sunt suspecte de infecții respiratorii acute;
 • Nu vă atingeți ochii , nasul si gura cu mâinile;
 • Acoperiți-vă gura și nasul daca stranutați sau tușiți;
 • Nu luați medicamente antivirale si nici antibiotice decât în cazul în care va prescrie medicul;
 • Curățați toate suprafețele cu dezinfectanți pe bază de clor sau alcool;
 • Utilizați masca de protecție doar în cazul in care suspectați că sunteți bolnav sau în cazul în care acordați asistență persoanelor bolnave;
 • Produsele ”MADE in CHINA” sau pachetele primite din China nu sunt periculoase;
 • Sunați la 112 dacă aveți febră, tușiți sau v-ați întors din China sau zonele in carantina din Europa de cel puțin 14 zile;
 • Animalele de companie nu transmit coronavirus.

1  Spălați-vă mâinile de multe ori

Spălarea și dezinfectarea mâinilor sunt acțiuni decisive pentru a preveni infecția. Mâinile se spală cu apă și săpun cel putin 20 de secunde. Daca nu exista apă și săpun, puteți folosi un dezinfectant pentru mâini pe bază de alcool de 60%.

Spălarea mâinilor elimina virusul.

2  Evitați contactul cu persoane care sunt suspecte de infecții respiratorii acute

Mențineți distanța de cel puțin 1 metru între dumneavoastră și alte persoane, în special când acestea tușesc, strănută sau au febră, deoarece picăturile de salivă pot transmite virusul de la o distanță apropiată.

3 Nu vă atingeți ochii , nasul și gura cu mâinile

Virusul se transmite mai ales pe cale respiratorie, dar poate intra în corp prin ochi, nas și gură, astfel eviați atingerea dacă nu v-ați spălat bine mâinile.

Mâinile intră in contact cu suprafețele contaminate de virus răspândidu-se in tot corpul .

Acoperiți-vă gura și nasul dacă strănutați sau tușiți

Dacă aveți infecție respiratoare acută, evitați apropierea de alte persoane, tușiți cu gura acoperită sau într-un șervețel de preferat de unică folosință, purtați mască de protecție si spălați măinile. Dacă in momentul în care tușiți vă acoperiți gura cu mâinile ,puteți contamina obiecte sau persoane cu care veniți în contact.

5 Nu luați medicamente antivirale și nici antibiotice decât în cazul în care vă prescrie medicul

Momentan, nu există cercetări științifice  care  evidentiază ca folosirea medicamentelor antivirale, pot  preveni infectarea cu noul coronavirus (Covid-19). Antibioticele funcționeaza doar  impotriva bacteriilor nu împotriva virusului.

Covid-19 este un virus, deci nu se utilizează antibiotic ca și metodă de prevenire sau tratament, decât în cazul în care se constată și o infecție bacteriană.

6 Curățați toate suprafețele cu dezinfectanți pe bază de clor sau alcool

Dezinfectanții chimici ce pot ucide noul coronavirus (Covid-19), sunt dezinfectanți ce conțin, clor, înnălbitori, solvent, etanol de 75%, acid paracetic si cloroform. Medicul și farmacistul dumneavoastră vor ști ce să recomande.

7 Utilizați mască de protecție doar în cazul în care suspectați că sunteți bolnav sau în cazul în care acordați asistență persoanelor bolnave

Organizația Mondială a Sănătății, recomandă folosirea  măștii de protecție doar în cazul în care suspectați că ați fost contaminat  cu noul coronavirus, și prezentați simptome de tuse, strănut, sau în cazul in care acordați asistență unei persoane care este suspectă de a fi infectată cu noul coronavirus. (O calatorie recenta în China sau zonele in carantina din Europa, cu simptome respiratorii).

UTILIZAREA MĂȘTII DE PROTECȚIE – ajută și limitează  răspândirea virusului dar trebuie să fie folosită împreună cu celelalte măsuri de igienă printre care spălarea mâinilor pentru cel puțin 20 de secunde. Nu este necesar a se  folosi măști de protecție suprapuse una peste alta.

8 Produsele MADE in CHINA sau pachetele primite din China nu sunt periculoase

Organizația Mondial a Sănătății a declarat că persoanele care primesc pachete din China nu se supun nici unui risc de a se contamina cu noul coronavirus, deoarece acesta nu trăieste mult timp pe suprafețe . Până în prezent nu există nici o dovadă că produsele/obiectele produse în China pot transmite noul coronavirus (Covid-19).

9 Sunați la 112 dacă aveți febră, tușiți sau v-ați întors din China sau zonele in carantina din Europa de cel puțin 14 zile

Perioada de incubație a noului coronavirus, este cuprins intre 1 și 14 zile. Daca v-ați întors dintr-o călătorie din China sau zonele in carantina din Europa de mai puțin de 14 zile sau ați intrat în contact cu persoane care s-au întors din China sau zonele in carantina din Europa de mai puțin 14 zile și aveți febră, tușiți, prezentați dificultate respiratorie, dureri musculare și stări de oboseală, sunați la 112 pentru a primi informații necesare. Purtați mască de protecție dacă intrați în contact cu alte persoane, folosiți servețele de unică folosință și spală bine mâinile.

10 Animalele de companie nu transmit coronavirus

În acest moment nu există dovezi că animalele de companie, câini și pisici pot fi infectate de virus. În orice caz, trebuie  să ne spălăm tot timpul mâinile cu apă și săpun după ce intrăm în contact cu animalele de companie.

 

Sursa: Ministerul Sanatatii

Adresă către SOCIETATEA ROMÂNĂ DE RADIODIFUZIUNE


Către,

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE RADIODIFUZIUNE

În atenția domnului Georgică Severin – Preşedinte Director General

În atenția domnului Bogdan Negulescu – Director Management Organizațional

În atenția domnului Ion Apostol – Şef serviciu SU şi SSM

Având în vedere că SRR este o instutuție de interes național, aşa cum prevede Legea nr.41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune,

Ținând cont de comunicatele Ministerului Sănătății, Ministerului Educației, Ministerului Administrației şi Internelor cu referire la măsuri pentru limitarea şi prevenirea posibilelor îmbolnăviri cu coronavirus, de la începutul săptămânii,

Având în vedere prevederile legii 319/2006 actualizată, privind sănătatea și securitatea în muncă,

Vă solicităm, prin prezenta, să ne comunicați, în regim de urgență, următoarele:

 1. Care sunt măsurile instituite de SRR în limitarea şi prevenirea îmbolnăvirilor cu coronavirus având în vedere ca SRR are peste 2000 de salariați, dar şi colaboratori, care îşi desfăşoară activitatea la sediul SRR din Bucureşti, dar şi în studiourile teritoriale?

 2. SRR a numit vreo persoană/comisie responsabilă, după caz, cu centralizarea unor situații în care s-ar putea afla anumiți salariați care şi-ar fi putut petrece concediul de odihnă, în special, în zonele afectate?

 3. De asemenea, SRR are încadrați reporteri, colaboratori, care au în atribuții activitate pe teren, pe teritoriul României, dar şi activități care presupun deplasare externă. În situația acestora s-a dispus vreo măsură?

 4. La sediul SRR sosesc delegații străine, instrumentişti internaționali etc, în vederea derulării unor activități culturale şi nu numai, împreună cu Societatea Română de Radiodifuziune. Aceştia sunt preluați din aeroport de şoferi, salariați ai SRR, ulterior intrând în contact cu alți salariați din departamentele SRR. S-a dispus vreo măsură şi în această situație, în vederea protejării angajaților?

Până la acest moment nu avem cunoştință de instituirea vreunei măsuri şi suntem profund îngrijorați de faptul că la nivelul unei instituții de importanța națională, de presă, îndeosebi, în interiorul SRR, nu se comunică intern cu salariații pe această temă, nu s-au convocat Comitetele de Securitate și Sănătate în Muncă, nu s-a efectuat un instructaj minim, în îndeplinirea unor cerințe privind limitarea răspândirii acestui virus.

Considerăm că trebuie luate măsuri urgente prin direcțiile de specialitate din SRR, dar şi întrunirea de urgența a Comitetelor de Securitate și Sănătate în Muncă.

Sindicatul Salariaților Radio România are în vedere informarea de urgență a angajaților, membri de sindicat sau nu, asupra măsurilor instituite de angajator .

Sindicatul Salariaților din Radio România este preocupat de starea de sănătate a colegilor și soliciă protejarea acestora prin toate pârghiile legale.

Cu stimă,

Biroul Operativ

26.02.2020